MEMUR SUÇLARI

A) 4483 Sayılı Kanun Kapsamına Giren (Ön inceleme raporu düzenlenecek) Suçlar

1) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yer Alan Suçlar

a) Denetim görevini ihmal (TCK 251)

b) Göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK 258)

c) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK 279)

d) Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK 260)

e) Kamu görevlisinin ticareti (TCK 259) *

f) Görevi kötüye kullanma (TCK 257) *

g) Belgede sahtecilik (TCK 204 – 212) *

2) 237 Sayılı Taşıt Kanununda Yer Alan Suçlar

B) 4483 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen (Ön inceleme raporu düzenlenmeyecek) suçlar

1) 3628 Sayılı Mal Bildirimde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kapsamında Yer Alan Suçlar (17,18,19)

a) Zimmet (TCK 247)

b) İrtikap (TCK 250)

c) Rüşvet (TCK 252)

d) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (TCK 326-339)

e) Mal bildiriminde bulunulmaması, gerçeğe aykırı

açıklama, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma, haksız mal

edinme, mal kaçırma, gizleme (10)

2) Soruşturulması izne bağlı suçlar

1) Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299)

2) Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar (TCK 340 -343)

3) Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 305,306)

Yukarıda yer alan suçların kovuşturulması Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.

Yukarıda belirtilen suçlardan birisinin işlendiğini öğrenen müfettiş durumu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmelidir.

3)Diğer Kanunlarda Yer Alan Bazı Filler ve Suçlar

a) Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunun 1. maddesi

b) Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda yazılı suçlar

c) Milli koruma kanununun 64. maddesinde yer alan suçlar

d) 1402 sayılı Sıkıyönetim kanununun 14. ve 15. maddelerinde yer alan suçlar

e) 3713 sayılı terörle mücadele kanunun kapsamındaki suçlar

f) 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu kapsamındaki suçlar

g) 2547 sayılı yüksek öğretim kanunu kapsamındaki suçlar

Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri

C) Takibi şikâyet bağlı suçlar

1) Cinsel saldırı (TCK 102)

Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1)

Cinsel taciz (TCK 105)

2) Tehdit (TCK 106) *

Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK 116/1)

3) Kasten yaralama (TCK 86/2) *

4) Hakaret (TCK 125, ‘125/3-a hariç’) *

5) Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK 132)

Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi (TCK 133)

Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134)

6) Hırsızlık ve dolandırıcılık (TCK 144 ve 159)

7) Mala zarar verme (TCK 151)

8) Güveni kötüye kullanma (TCK 155)

9) Bedelsiz senedi kullanma (TCK 156)

Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK 209/1)

10) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (TCK 117)

11) Kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK 123)

12) Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK 160)

CMK’nın 158. maddesinde takibi şikayete bağlı suçlara ilişkin ihbarların, sözlü veya yazılı olarak Cumhuriyet Savcılığına, mülki makamlara yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

İlgili merciler, kendilerine şikayet ve müracaatlara bağlı olarak eylemin memurun görevi sebebiyle meydana geldiğine kanaat getirmeleri halinde konu hakkında bir ön inceleme yaptırmaları, görevle ilgili değilse konuyu adli makamlara iletmeleri gerekmektedir.

TCK’nın 73. maddesinde takibi şikayete bağlı fiillerin, 6 ay içinde dava konusu edilmediği takdirde takibat yapılamayacağı belirtilmektedir.