MÜDAHALENİN MEN’İ ( EL ATMANIN ÖNLENMESİ )DAVALARI:

Bir kişinin taşınmazına yapılan saldırının, tecavüzün, haksız kullanımın önlenmesi olarak da söylenen müdahalenin meni davaları bu taşınmaza müdahaleyi (saldırıyı) önlemek amacıyla görülen davalardır.

MEDENİ KANUN

A. Mülkiyet hakkının içeriği

MADDE 683.-Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

Medeni Kanun madde 683 düzenlemesinde belirtilen HAKSIZ EL ATMANIN ÖNLENMESİ müdahalenin meni davasıdır.

Bazen müdahalenin men’i davasınında ayrıca yıkım (kal) talep etmek de gerekebilir. Örneğin boş duran arsaya başkasının gelip bina yapması durumu, izin taşınmaz sınırınızın içine duvar taşması gibi durumlarda müdahalenin ortadan kaldırılması ile birlikte yapılan taşmaların yıkımı da talep edilir.

Dava taşınmazın sahibi tarafından müdahalede bulunana karşı açılır. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir. Müdahalenin men’i davasında yıkım ve ecri misil de istenebilir. Örneğin arsanıza gelip başkası bina yapıyor ve bu binanın yıkımı, müdahalenin önlenmesi davası açıyorsunuz. Aradan geçen süre zarfında arsa hakkı olmayan biri tarafından kullanıldığından ayrıca ecri misil de talep edilebilir.

Taşınmazın eklentilerine, doğal ürünlerine ya da bütünleyici parçalarına yapılan haksız müdahaleler de aynı şekilde müdahalenin meni davasının konusu olur.