TAPU İPTAL DAVASI
TAPU NEDİR
Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Kısaca Bir mülkün kimin olduğunu gösteren belgeye aynı zaman da "Tapu senedi" de denilmektedir.

TAPU KÜTÜĞÜ NEDİR ?
Tapu’ya ve Tapu Senedi’ne esas teşkil eden gayri­menkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Si­cillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili” de­nir

​TAPU İPTALİ DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR ?
Tapu iptali için ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, Bir tescil (Kütüğe yazım) veya, Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya, Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.

Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK. m: 1025/1).

TAPU İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR
Tapu İptal davası Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açlır (HUMK. m: 13). Tapu iptali davası açılırken husumet, Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir. Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yö­neltilmesi gerekmekte ve bu doğrultuda tapu iptali davası açılır.

TAPU İPTALİ DAVASI NASIL GÖRÜLÜR
Tapu iptali davası açılıp tensip zaptı ile birlikte, Tapu kayıtlan istenerek getirtilir.

Davaya konu olan tapunun Tapuya Kayıt sebebleri araştırılır.

Tapu İptali eklenecek belgeler dışında tarafların göstereceği Taraf şahitleri dinlenir.

Davaya konu olan Tapunun olduğu yerde keşif yapılır.

Tüm davanın ekleri ve dosyanın tamamı birkişiye tevdi edilerek, bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI
Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası Dava taşınmazın değerine göre taşınmazın bulunduğu yer asliye veya sulh hukuk mahkemesinde görülür. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davasında davanın tarafları muvazaalı işlemin taraflarıdır.

Muvazaa kısaca irade ve beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklinde tanımlanabilir. Muvazaada taraflar üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak için anlaşarak bazen aslında bir sözleşme yapma iradesi taşımadıkları halde görünüşte bir sözleşme yapmaktadırlar. (Mutlak muvazaa) Veya gerçek iradelerine uygun olarak yaptıkları sözleşmeyi iradelerine uymayan görünüşteki bir sözleşme ile gizlemektedirler. (Nisbi muvazaa) Yanlar, ister salt bir görünüş yaratmak için, ister başka bir sözleşmeyi gizlemek amacıyla, sözleşme yapsınlar görünüşteki sözleşme gerçek iradelerine uymadığından, tabandaki sözleşmede tapulu taşınmazlarda şekil koşullarını taşımadığından geçersizdir.

AİLE KONUTU NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI
Aile Konutu nedeniyle Tapu İptal Davası ile ilgili Genel Bilgi olarak; Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz (4721 S. K. m. 194). Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. Bu durumda eş Aile Konutu nedeniyle Tapu İptali Davası Açabilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

Aile konutu şerhi esasen kurucu değil açıklayıcı bir şerhtir. Bu nedenle eşin rızası dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişinin kazanımının korunup korunmayacağı onun iyiniyetli olup olmamasına bağlıdır. Öte yandan, Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz