KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI, KIYMET TAKDİRİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR.

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, ipotekli taşınmazın kıymetinin takdir edilmesi için takibin kesinleşmesi gerekmemektedir.

Kıymet takdir raporunun tebliği ile 7 günlük itiraz süresi başlar.

…………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO: …… İcra Müd. ….. / …..-Talimat ve …….. xİcrMüd. …../……-E,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLLERİ :

DAVA KONUSU : Kıymet Taktirine İtiraz

OLAYLAR :

1. Müvekkilim aleyhine ……. x.İcra Müd. …./…-E sayılı icra takip dosyasından Örnek-151
İcra Emri ile İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmıştır.
2. Takip yapan lehine üzerine ipotek tesis edilmiş olan ……. …………………….. ……………………………. …. Ada ve …. Parsel noda müvekkil adına tapuya
kayıtlı olan gayrimenkule ait kıymet takdiri ……… x.İcra Müd. …../…-E sayılı icra takip dosyasından yazılan talimat üzerine ……… İcra Müdürlüğünün …../…-Talimat dosyasından /…. tarihinde yaptırılmış ve kıymet taktiri müvekkile /…. tarihinde tebliğ edilmiştir.

3. Yapılan kıymet taktiri , gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer emsallerine ve rayiç değerlerine göre tesbit yapılmış olsa idi ,gayrimenkulün gerçek değerinin , tesbit edilen değerinden en az ……………. TL daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır.

4. Gayrimenkulün kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilimin

büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yeniden kıymet taktiri yapılması dileğiyle iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K. ve İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER : 1. ……. İcra Müd. …./…-E dosyası

2. …….. İcra Müd. …../…-Talimat dosyası,

3. Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi,Emsal taşınmazlar.

4. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarda Açıklanan nedenlerle,

Iğdır İcra Müdürlüğünün …../…-Talimat dosyadan yaptırdığı kıymet takdirinin iptal edilmesine ,
Yeniden kıymet taktiri yaptırılarak, gayrimenkulün gerçek değerinin tesbit edilmesine,
Vekalet ücreti ve yargılama masraflarının karşı tarafa yükletilmesine,Karar verilmesini Vekaleten
Arz ve Talep Ederim…/../….

DAVACI VEKİLİ: