YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL / MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK 

5237 sayılı TCK. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan md.289’da düzenlenen yedieminlik görevini suistimal suçu halen geçerli olan kanundur.

5237 sayılı TCK md. 289’a göre
” (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beste dördü indirilir.
(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) Bir suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.şeklindedir.
Söz konusu suç mahsus bir suçtur. Yani bu suçu ancak yediemin olan kişi işleyebilir.
Bu durumda bu suçun işlenebilmesi için ortada resmen yediemin olan bir kişi bulunmalıdır. Bu kişinin resmen yediemin olması içinde kendisine bu konuda yetkili olan makamlarca usulüne uygun şekilde resmen bir mal teslim edilmiş olması gerekir.

Haciz esnasında yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşyaların teslim edilmemesi veya adres değişikliği nedeniyle yediemin görevini suistimal (Muhafaza görevini Kötüye Kullanmak) cezai suçun oluşma şartları Yargıtay içtihat.
T.C.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
Esas No : 2012/4264
Karar No : 2012/10274
Tebliğname No : 4 - 2010/123571
İNCELENEN KARARIN
Tarihi : 21.10.2009
Numarası : 2009/78 - 2009/274
Suç : Muhafaza görevini kötüye kullanma
Suç tarihi : 17.12.2008
Hüküm : TCK'nın 289/1-1. cümlesi, 62/1, 51, 52/1-2. maddeleri uyarınca mahkumiyet, erteleme
Temyiz edenler : 1- Sanık, 2- Cumhuriyet savcısı
Tebliğnamedeki düşünce : Bozma
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunda failin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malı teslim amacına uygun olarak muhafaza ve istenildiğinde iade yükümlülüğünün bulunduğu, cezalandırılabilecek eylemin tipe uygun hukuka aykırı bir eylem olması gerektiği;
Somut olayda, sanığın savunmasında haczedilen televizyonun evinde bulunduğunu beyan etmesi karşısında, mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunup bulunmadığı, taksirle kaybolmasına veya bozulmasına neden olup olmadığı araştırılıp belirlendikten sonra hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T.C.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/3600
Karar No : 2012/9878
Tebliğname No : 4 - 2010/67693

İNCELENEN KARARIN
Tarihi : 16.07.2009
Numarası : 2009/126 - 2009/867
Suç : Muhafaza görevini kötüye kullanma
Suç tarihi : 14.11.2008
Hüküm : Beraat
Temyiz eden : Cumhuriyet savcısı
Tebliğnamedeki düşünce : Bozma
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malı teslim amacına uygun olarak muhafaza ve istenildiğinde iade yükümlülüğü bulunan sanığın, teslim edilen aracı muhafaza haczinde hazır ve iade etmediği gibi teslim amacı dışında tasarrufta bulunduğunun dosya kapsamından anlaşılması karşısında yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine, yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 25.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Muhafaza görevini kötüye kullanma
Madde 289 - (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.
(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(Mahkemeler bu gibi durumda şartlar uygunsa, Yediemin olarak teslim edilen hacizli eşyalar yediemin teslim olunan kişi tarafından satılmışsa kaybedilmişse, icra müdürlüğü tarafından teslim edilmesi için tebligat çıkarılmış ve bu nakliye masrafları ödenmesine rağmen teslim edilmemişse ceza vermekte ve cezayı ertelemektedir. Bunun dışında yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşya mevcutsa ve adres değişikliği nedeniyle yediemine eşyaların teslimi için tebligat çıkarılmamışsa beraatle sonuçlanmaktadır.)