Babalık davası nasıl açılır ?

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun veya anasının bu çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile belirlemek amacıyla (davayı ana açıyorsa çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içinde, davayı çocuk açıyorsa henüz onsekiz yaşını doldurmamış ve kendisine kayyım atanmış ise kayyımın atandığı tarihten itibaren bir yıl, çocuk onsekiz yaşını doldurmuş ise onsekiz yaşını doldurduğu tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süreler içerisinde) açtığı bir davadır.

Bu dava ile evlilik dışında doğan çocuğun babasının, davalı kişi olduğuna hükmedilmesi istenilir. Türk hukuk mevzuatı, “iffetsiz yaşadığı ileri sürülen ve bu durumu kanıtlanan” kadın tarafından açılan babalık davasının reddedileceği yönündedir. Bu tür davalar, doğum anındaki yer ya da davalının ikametinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılır ve dava her türlü delil ile ispatlanabilir. Dava sonucunda babalığa hükmedildiğinde, baba ile çocuk arasında gayrısahih bir nesep ilişkisi oluşur ve çocuğun velayeti yine aynı mahkeme kararı ile ana ya da babadan birine verilir.

Bu davada verilen kararın iki niteliği vardır:Biri kadın ile erkeğin evlilik dışı cinsel ilişkisi sonucu meydana gelen bir çocuk ise tabii babalığa; evlilik dışı ilişki kadına evlilik vaadi ile gerçekleşmesi, sözkonusu cinsel ilişki suç teşkil ettiği ya da erkeğin kadın üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda oluşması halinde çocuğun baba hanesinde nüfusa tesciline ve bütün kişisel sonuçları ile babalığa hükmedilmesi halidir. Çocuk doğduğunda kadın evli olduğu halde evlilik dışı bir çocuk sahibi olursa, çocuğun nesebini tayin etmek için kadının yasal kocasının çocuğu reddetmesi gerekir.

Evlilik dışı ilişki kurulan ve çocuğun gerçek babası olan erkeğin davası dinlenmez.

Sorularla Babalık davası

SORU 1;

BABALIK DAVASI HANGİ SÜRE İÇERİSİNDE KİM TARAFINDAN AÇILABİLİR YANİ BU DAVAYI KİMLER AÇABİLİR ?

Sorunun Cevabı;

a)Evlilik dışında doğan çocuğun annesi babalık davası açabilecektir.

Evlilik dışı doğum yapan anne, evlilik dışı çocuk doğmadan önce veya evlilik dışı çocuk doğduktan sonra 1 yıl içerisinde babalık davası açabilir. Babalığın tespiti davasında çocuk ve anne için farklı dava açma süreleri düzenlenmiştir. Eğer davayı anne açacaksa, çocuğun doğumundan itibaren bir yıllık süre içerisinde açması gerekmektedir. Aksi halde dava zamanaşımı süresi dolmuş olur.

B) Evlilik Dışı çocuğun adına kayyım tarafından babalık davası açılabilir.

babalık davası, eğer çocuk adına kayyım tarafından açılmışsa, hak düşürücü süre kayyımın atandığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

c)Evlilik dışı dünyaya gelen çocuk da babalık davası açabilir,

Eğer evlilik dışı dünyaya gelen çocuk için kayyım tayin edilmemişse, çocuk “reşit” olduğu tarihten itibaren yine 1 yıl içerisinde babalık davasını kendi başına açabilecektir.

SORU 2;

BABALIK DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLECEKTİR ?

BABALIK DAVASI AÇILMASI GEREKMEYEN HALLER NELERDİR ?

Soruların Cevabı;

a) Evlilik dışı babanın kendisine karşı açılabilir.

b) Evlilik dışı baba vefat etmiş ise, evlilik dışı babanın yasal mirasçılarına karşı açılabilir.

c) Evlilik dışı baba, notere giderek çocuğun kendisinden olduğunu resmi beyanla kabul ederse, babalık davası açmaya gerek yoktur.

d) Evlilik dışı baba, nüfus müdürlüğüne giderek, çocuğun kendisinden olduğunu kabul eder ise, babalık davası açmaya gerek yoktur.

SORU 3;

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN “VELAYETİ” KİME AİTTİR?

BABALIK DAVASI İÇERİSİNDE İSTENEN NAFAKA TALEBİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR ?

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK İÇİN, NAFAKA NASIL DÜZENLENİYOR?

BABALIK DAVASI İÇİN MAHKEME MASRAFLARINI HANGİ TARAF ÖDEYECEKTİR ?

Soruların Cevabı;

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti, ANNEDE kalacaktır. Babalık davası içerisinde istenen nafaka talebi, babalık davasının eki niteliğindedir dolayısıyla nafaka ile ilgili olarak mahkemeye ek bir harç ödenmesi gerekmemektedir Ve aynı zamanda mahkeme tarafından nafaka talebinin reddedilmesi veya kabul edilmesi halinde, ayrıca bir vekalet ücretine de hükmedilemez. Dava masrafları; YARGITAY 2 HUKUK DAİRESİ’ NİN 22.10.2007 T., E: 2006/19367, K: 2007/14093 kararı gereğince; “-…hakim, gerekli masrafların, iki taraftan birinin veya her ikisinin ödemesine karar verebilir…”

Evlilik dışında doğan çocuk, kendisine verilen ana veya baba, çocuğun infak ve iaşesi için gerekli masrafa iştirak etmek zorundadır.

SORU 4;

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK BABASININ MİRASÇISI OLABİLİR Mİ ?

Sorunun Cevabı;

Evlilik dışı çocuğun hukuken babasıyla kan bağına sahip olduğu tespit edilir veya babalık davası kabul edilir karar kesinleşirse evlilik dışı çocuk diğer öz çocuklar gibi yasal mirasçı olarak eşit miktarda miras payına hak kazanmış olacaktır.

SORU 5;

BABALIK DAVASI, KİMLERE İHBAR EDİLECEKTİR?

Sorunun Cevabı;

4721 sayılı Türk medeni kanununun, 301. maddesi gereğince, babalık davasının, cumhuriyet savcısına ve hazineye ihbarı zorunludur.

babalık davasını anne açmış ise kayyıma, babalık davasını kayyım açmış ise anneye davanın ihbar edilmesi zorunludur.

Soru 6;

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN ADINA AÇILACAK BABALIK DAVASINDA,

NEDEN KAYYIM TAYİN EDİLİR ?

KAYYIMIN HANGİ TARİHTEN İTİBAREN, HANGİ SÜRE İÇERİSİNDE BABALIK DAVASINI AÇMASI GEREKİR?

Soruların Cevabı;

Çocuğun çıkarlarının koruması için, sulh hukuk mahkemesinde, “kayyım” tayin edilir. babalık davası açmak için, 1 yıllık hak düşürücü süre belirlenmiştir. Bu bir yıllık hak düşürücü süre ise kayyımın tayin edildiği tarihten itibaren başlar. Ancak davalı evlilik dışı babanın bu süreyi OYALAYICI VE ALDATICI EYLEMLERİ İLE GEÇİRTTİĞİNE DAİR bulgular elde edilir ve mahkeme bu böyle bir durumu tespit ederse hak düşürücü süre dikkate alınmayacaktır.

SORU 7;

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN SOYADININ AKIBETİ NE OLACAKTIR ?

Sorunun Cevabı;

Evlilik dışı doğan çocuk annenin soyadını taşır.

SORU 8;

BABALIK DAVASINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ NASIL, NEREDE VE NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR ?

Sorunun Cevabı;

Sağlıklı ve doğru bir sonuca ulaşabilmek için, sadece kan örneklerinin alınması yeterli değildir.

Mümkün olduğu taktirde kıl, tükürük ve doku örneklerinden de faydalanılmaktadır. babalık davasında, zorunlu olarak yapılması gereken testler, adli tıp kurumunda, üniversitelerin tıp fakültelerinde özellikle adli tıp, tıbbi biokimya anabilim dalları ile enstitülerinden herhangisinde gereken araştırmalar yapılabildiği belirlendikten sonra, davacı, çocuk ve davalı o kurumlara, “birlikte” sevk edilip yeterli raporlar alındığı taktirde usule uygun bir bilirkişi raporunda söz edilebilir.

SORU 9;

BABALIK DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Medeni kanunumuza göre babalık davasında yetkili mahkeme; evlilik dışı çocuğun doğduğu yer, , görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir.

SORU 10;

YABANCI BİR MAHKEMEDEN ALINAN BABALIK DAVASI KARARI

TÜRKİYE’DE NASIL UYGULANIR ?

Sorunun cevabı;

Yabancı bir mahkemeden alınan babalık davası kararı öncelikle kararı verilen mahkeme tarafından kesinleştirilmeli, daha sonra tercüme ettirilip, Türkiye’ de tanıma veya tenfiz davası açılmalıdır.