Mirasın Reddi Davası (Terekenin Borca Batık Olması Sebebiyle)

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Ancak miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca batık olması nedeniyle mirasın hükmen (kendiliğinden) reddedilmiş sayılmasına dair istemlerde; görevli mahkeme, tereke alacaklılarının alacak miktarına göre belirlenmesi gerekir. (YİBK. 23.12.1942 T. 1942/24 E. 1942/29 K., 2.HD 2011/1647 E. 2011/2862 K., 2.HD 2010/15095 E. 2011/4530 K.)

 

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

 

Husumetin alacaklılara yöneltilmesi gerekir.

 

Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

 

Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Üç aylık süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

 

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

 

Koruma önlemi olarak terekenin yazımı halinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

 

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin murisine mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin murisinden geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

 

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

 

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisinin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

 

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

 

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, murisinin ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, murisinin en yakın yasal mirasçılarına kalır.

 

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bu durumda miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

 

Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.

 

Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi halinde, murisinin arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.

 

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

 

Ödemeden aciz bir murisin mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyi niyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.

Mirasın Reddi Nedir Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Miras kavramı murisin (miras bırakacak olan kişi) tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılara geçmesi anlamını taşımaktadır. Murisin tüm varlıklarından kasıt, murisin bırakacağı mal varlığı olabileceği gibi murisin borçları da olabilmektedir. Yani mirasçılar hem alacaklardan hem de borçlardan sorumludurlar. O nedenle kanun, bireylere mirası reddetme (mirası kabul etmememe) hakkı tanımıştır. Mirasın reddi, mirasçıların tüm borç ve alacağa dair tüm tasarruf hakkından vazgeçmesi anlamına gelmektedir.


Mirasın Reddi Nedir Mirasın Reddi Nasıl Yapılır
Mirastan pay alacak kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Her iki mirasçı türü de mirasın reddi haklarını kullanabilmektedir. Yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar murisin vefatı durumunda mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın reddi için mirasçıların açık bir şekilde mirasın reddi beyanında bulunmaları, mirasın reddi için esas unsurdur. Mirasın reddi ile ilgili düzenleme, 4721 sayılı Medeni Kanunun 605. maddesinde yer almaktadır.


Mirasın Reddi Nedir
Mirasın reddi için yapılacak beyan süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Mirasçılar, miras bırakan bireyin vefatından itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanında bulunmalıdırlar. Fakat kimi zaman mirasçılar, mirasçı olduklarını sonradan öğrenebilmektedir. O halde de bireyler mirasçı olduklarını öğrenmelerinden itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddi beyanında bulunmak durumundadırlar.
Mirasın Reddi Nasıl Yapılır
Mirasın reddi ancak mahkeme yoluyla yapılabilmektedir. Bireyler murisin ölümü ya da mirasçı olduklarını öğrendikten sonra 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapabilirler. Mirasın reddi için başvuru yapacak olan kişiler açısından mirasın reddi ile ilgili şartlar ileri sürülememektedir. Örneğin murisin sadece borçlarından muaf olmak diye bir durum olmamaktadır. Mirasçılar, mirasın reddi talebiyle hem murisin alacaklarından hem de borçlarından vazgeçmiş olmaktadırlar.

Mirasın reddi durumu oldukça karmaşık bir yapıdır. Mursin bırakmış olduğu mirasa ilişkin olarak, birden fazla mirasçının olduğu durumlarda mirasçılardan birisi mirasın reddi beyanında bulunmuş ise miras kalan mirasçılar arasında paylaşıtırılmaktadır. Murisin bırakmış olduğu mirası, yakın mirasçılar reddeder ise miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir, tasfiye sonucu mirasta bir değer ya da mal kalmış ise mirasın hiç reddi olmamış gibi mirası reddedenler arasında miras, mriasçıların payları oranında miras dağıtılmaktadır.

Miras bırakan kişinin altsoyu tarafından mirasın reddi söz konusu ise murisin eşinin hayatta olup olmadığı önemlidir. Eğer miras bırakan bireyin eşinin hayatta olduğu tepsit edilirse mirasçı statüsündeki altsoyun mirastan alacağı pay sağ kalan eşin olacaktır.

Mirasın reddi için gerekli 3 aylık süre zarfında miras reddedilmemiş ise, mirasçılar mirası kazanmış olmaktadırlar. Ayrıca mirasın reddini engelleyen bir başka durum da mirasçıların miras ile ilgili tasarrufta bulunmuş olmalarıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, miras bırakan kişinin vefatının ardından mirasçılardan birisinin, mirasçının borcunu tahsil etmiş olması, onun mirasın reddi beyanında bulunmasını engeller. Miras bırakan kişinin alacağının toplanması durumunda bu eylemi yapan kişi mirasın reddi beyanında bulunamamaktadır.


MİRASIN REDDİ ZAMANAŞIMI
Mirasın reddi şartları içerisinde normal şartlar mevcutken mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunmaları gerektiğini belirtmiştir. Bir de mirasın borca batık olduğu durumlar vardır. Bu gibi durumlarda kanun mirasın reddi için mirasçıların her hangi bir beyanına gerek duymamaktadır. Borca batık miras için bireylerin mirası kabul etmesi şartı vardır ve bireylerin borca batmış miras için mirası kabul etme beyanı sergilememiş olmaları durumunda miras otomatik olarak reddedilmiş sayılmaktadır.