Taksim Sözleşmeleri

Miras taksim sözleşmesi, mirasın mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağını içeren özel bir sözleşmedir. Bu sözleşmedeki amaç, miras pay oranlarının mirasçılardan tarafından belirlenmesidir.

Elden paylaşma yapılmadıkça, mirasçıları bağlayacak bir paylaşma sözleşmesi ancak yazılı şekilde yapılırsa geçerli olacaktır. Ayrıca bu yazılı metnin tüm mirasılar tarafından imzalanması gereklidir.

Paylaşma sözleşmesi, mirasın açılmasından itibaren ve başka bir yolla paylaşma tamamlanıncaya kadar yapılabilir. Miras bırakanın ölümünde önce yapılan paylaşma sözleşmesi, ahlaka aykırılık sebebiyle geçersiz sayılmalıdır.

Paylaşma sözleşmesinden önce, mirasçılardan biri tarafından açılmış bulunan paylaşma davası sözleşmenin yine de yapılmasına engel değildir. Bu durumda dava sulh yoluyla sona ermiş olacaktır.

Paylaşma sözleşmesinden sonra pay edilen tereke mallarından taşınırlar için devir ve teslim, taşınmazlar için ise tapu dairesinde devir işlemleri yapılmalıdır.

Paylaşma sözleşmesi, taşınmazın devir sözleşmesinin Noter tarafından düzenleneceği kuralına istisna teşkil eder. Buna göre bu paylaşma sözleşmesi noter onaylı bir şekilde tanzim edilmişse, doğrudan sözleşmeyi tapuya ibraz ederek tescil sağlama imkanı doğurmaktadır.

 

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) DAVASI VE SONUÇLARI


Mirasın paylaşılması hususunda tüm mirasçıların şekil şartlarına uyarak anlaşmaları mümkün olmazsa, her mirasçı paylaşmanın mahkeme kanalıyla yapılması için bir paylaşma davası açmaya yetkilidir.

Bu dava, miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Davayı açan mirasçı, diğer tüm mirasçıları davalı olarak göstermelidir. Ayrıca dava tüm terekenin yani mirasın hepsinin paylaştırılması amacıyla açılmış olmalıdır.

Paylaşma davasında hakim, üzerinde tüm mirasçıların hakkı olan hak ve malları, miras paylarına göre gruplara ayırarak, tek başına hak sahipliği yaratacak şekilde her bir mirasçıya tahsis eder. Ancak bazı mevcutlar buna uygun değilse, satış yoluyla bedelinin paylaştırır.

Paylaşma davasın açma bir süreye bağlanmamıştır. Bu bakımdan, mirasın açılmasından başlayarak başka bir şekilde paylaşma gerçekleşinceye kadar bu dava açılabilir.

Miras taksim sözleşmesi örneği ile miras bırakacak kişi miras ilan ettiği mülklerinin tamamını ya da belli bir bölümünü sözleşme yapılan kişiye veya üçüncü şahıslara bırakabiliyor. Bu da miras taksim sözleşmesi ile yapılıyor. İşte miras taksim sözleşmesi örneği 2015 …

Miras taksim sözleşmesi yapıldıktan sonrasında da mirası bırakacak kişi, mülkleri üzerindeki hakkını korur fakat miras taksim sözleşmesi ile konulan yükümlülüklere uymayan bir durum oluştuğunda yani ölüme bağlı tasarruflara ya da bağışlamalar konusunda sözleşme sonucunda miras bırakılan kişi olan taraflara itiraz hakkı doğar.

Miras taksim sözleşmesi yapabilmenin de bazı koşulları var. Bunlardan biri ayırt edebilme gücüne sahip olmak diğeri ergin olmak, bir diğeri ise kısıtlı bulunmamak gerekiyor.

Miras Taksim Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras taksim sözleşmesinin tarafları, maruzatlarını resmi memura aynı zamanda bildirmeli ve miras taksim sözleşmesi memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

İşte resmi dairelerde geçerli olacak miras taksim sözleşmesi örneği 2015 :

Miras taksim sözleşmesi örneği 2015

TARAFLAR :
……………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

……………..……..” devreden “,
…………………….” devralan ” olarak anılacaktır.

KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.

YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, /2015 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.

Devreden                                                                                                                         Devralan