Tenkis Davası

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasar­ruflarının tenkisini dava edebilirler (TMK. m: 560/1).

Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasar­rufta yer alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaş­tırma kuralları sayılır (TMK. m: 560/2).

Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tabi olur (TMK. m: 561).

Tenkise tabi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması halinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar orantılı olarak tenkis edilir (TMK. m: 561).

Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, saklı payı zedelenen mirasçı, iflası halinde iflas dairesinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklıların ihtarına rağ­men tenkis davası açmazsa, iflas idaresi veya bu ala­caklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler (TMK. m: 562/1).

Mirasçılıktan çıkanların, çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflas idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler (TMK. m: 562/2).

Tenkis nasıl yapılır?

Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yo­luyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen ka­zandırmaların tamamında, orantılı olarak yapılır (TMK. m: 563/1).

Ölüme bağlı tasarrufla kazandırma elde eden kim­se, bazı vasiyetleri yerine getirmekle yükümlü kılınmışsa, kazandırmanın tenkise tabi tutulması halinde, bu kimse mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasar­ruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının da aynı oranda tenkis edilmesini isteyebilir (TMK. m: 563/2).

Tenkis Davasında Husumet, kime yöneltilir?

Kendisine tenkise tabi tasarruf yapılan kişiye yö­neltilir.

Tenkis Davası nerede açılır?

Mirasbırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır (TMK. m: 576).

Tenkis Davası ne zaman açılır?

Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı pay­larının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihlinin üzerinden 10 yıl geçmekle düşer (TMK. m: 571/1).

Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe gir­mesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi ta­rihinde işlemeye başlar (TMK. m: 571/2).

Tenkis iddiası, defi yoluyla her zaman ileri sürü­lebilir ÇTMK. m: 571)