IĞDIR Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Gönderilmek Üzere

                                                         ................. Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmek Üzere

                                                                .................. Cumhuriyet Başsavcılığına

SORUŞTURMA NO :

 

KARAR NO :

 

İTİRAZ EDEN (YAKINAN) :

 

VEKİLLERİ

 AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR

Bağlar Mah. İbrahim Bozyel Cad. Dış Kapı No: 4 K:3 (TEB BANKASI ÜSTÜ) Merkez/IĞDIR

TEL: 0553 318 73 73

ŞÜPHELİ :

 

SUÇ :

Görevi Kötüye Kullanmak (TCK. m 257/2).

KONUSU :

Başsavcılık kararına karşı itirazlarımızı ve kaldırılarak kamu davası açılması istemimizi içerir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

          Yukarda bilgileri yazılı dosyadan yapmış olduğumuz şikayet neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Anılan karar; dosya içeriğine, mevcut delillere, Usul ve Yasaya aykırı olduğundan Şüpheliler hakkında atılı suçlardan kamu davası açılması istemiyle itiraz ediyoruz.

          1. Bilindiği üzere İİYnın 22. maddesi gereğince icra memurluğu işlemini şikayet, icra takibini durdurmamaktadır. Bu nedenle şikayete dair incelemelerin icra takibinin devamına engel olmaması gerekmektedir. Oysa ki, olayımızda ............. İcra Mahkemesi (2007/..... esas) uzun zamandan beri icra dosyasının aslını, Mahkeme dosyasında tutmuştur. Bu durum icra işlemlerinin yürütülmesini engellemiştir. İcra takibinin devam etmekte olduğunu bilen ve bu nedenle icra dosyasını elinde tutmamak veya tasdikli suretini İcra Müdürlüğü  ne vermek "görevinin gereği olan" .............. İcra Mahkemesinin, bu fiili TCK. m 257/2 kapsamında olan "görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermek" kuralıyla örtüşmektedir. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda yer alan "şikayetin hangi işlem ve uygulama nedeniyle ..... olduğunun tespiti gerekmekte olup ..." şeklindeki gerekçe doğru değildir. Çünkü şikayete konu edilen işlem (fiil) açıktır.

          2. "Şikayetin ..... hangi memur veya memurlara yönelik olduğunun tespiti gerekmekte olup ...." şeklindeki gerekçe de anılan kararın hukuki gerekçesi olmamalıdır. Çünkü ortada suç teşkil eden bir fiil varsa failini tespit etmek Savcılık Makamının görevidir.

          3. Suç teşkil eden fiil, Müvekkilimizin zarar görmesine de sebep olmuştur. Şöyle ki : Mahcuzların ücretsiz yediemine teslimine dair ........... İcra Mahkemesi 2007/.... e., 2007/.... k. sayılı (icra dosyasında bulunan) kararı 13.04.2007 tarihlidir. Söz konusu icra dosyası yerinde olsaydı bu karar uygulanacak ve o güne kadar ki (tahminen 2.500-3.000.-YTL. civarındaki) yediemin ücreti ödenmekle yediemin değişikliği yapılabilecekti. Ancak icra dosyası bu aşamada verilmemiş olmakla anılan Mahkeme kararı uygulanamamış, mahcuzlara İcra Müdürlüğünce 77.310.-YTL. değer taktir edilmişken icra dosyasının tutulduğu ........ İcra Mahkemesinin 2007/..... e. sayılı dosyadan 220.403,99.-YTL. değer taktir edilmiş ve geçen süreyle birlikte mahcuzlara istenen yediemin ücreti (yaklaşık olarak) 11.000.-YTL. olmuştur. Başka bir anlatımla yediemin kağıt üzerinde fazladan 7, 8 bin liralık bir kazanç sağlamıştır.

          Bunun Müvekkilimiz açısından zarar demek olduğu açıktır. Mahcuzların değerinin 220.403,99.-YTL. olmadığı da aşikardır. Anlatımın uzamaması için, bu konu hakkında ilgili Mahkeme Hakimine yönelik ve ekte sunulan şikayet dilekçemizde detaylıca yazılı hususlara gönderme yapmakla yetiniyoruz. Söz konusu dilekçeye ve bu dilekçede yazılı hususlara da delil olarak dayandığımızdan anılan soruşturma dosyasının celbine karar verilmesini talep ediyoruz.

          4. Görüldüğü üzere ortada "yapılması gereken işlemlerin devamına engel olacak şekilde icra dosyasının elde tutulması ve istenmesine rağmen verilmemesi" şeklinde bir fiil, olması gerekenden 7, 8 bin lira kadar fazla ödenmek durumunda kalınacak yediemin ücreti nedeniyle oluşmuş ve halen de devam eden bir zarar ve TCK. m 257/2; de yer alan "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklindeki bir kural mevcuttur. Söz konusu fiilin, anılan ceza kuralıyla örtüştüğü açıktır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda sunulan ve Sayın Başkanlığınızca saptanacak nedenlerle dosya içeriğine, Usule, Yasa; ya aykırı ve eksik soruşturmaya dayalı Sayın Başsavcılığın anılan kararına itiraz ediyor, kaldırılarak Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

Eki :

İlgili Mahkeme Hakimi hakkında verilen şikayet dilekçesi sureti.

 

İTİRAZ EDEN YAKINAN VEKİLİ

AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR