2457
AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6132
Kabul Tarihi : 10/7/1953
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/7/1953 Sayı : 8458
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt : 34 Sayfa : 1531

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


Madde 1 – (Değişik: 22/3/2006 - 5476/1 md.)
Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt
içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.


Madde 2 – Birinci maddede yazılı mahaller dışında yapılacak mahalli at yarışlarının program ve ikramiye planlarının
yarışlardan önce Tarım Vekaletine tasdik ettirilmesi ve müşterek bahis için bu Vekaletten müsaade alınması şarttır.


Madde 3 – Bu Kanun hükümlerine tabi at yarışlarının kapı hasılatının tamamı, açık ve vadeli koşuların taksit,
kaydiye ve pişmancalıkları "forfeleri" hariç diğer koşuların kaydiyeleri ve müşterek bahis biletleri satış yekünunun azami %
25'i ve inzibati ceza olarak alınan paraların yekünu yarış gelirini teşkil eder.
Açık ve vadeli koşuların kaydiye ve pişmancalıkları "forfeleri" o yarışta birinci gelen atın ikramiyelerine ilave edilir.
Müşterek bahis satış yekünundan azami % 25 kesildikten sonra geriye kalan miktar Talimatnamesine göre kazanan bilet
sahiplerine dağıtılır.
Yarış geliri ancak aşağıdaki hususlara tahsis olunabilir:
a) Yarış ikramiyeleri; (yarış gelirinin % 40 ından aşağı olamaz); (1)
b) Yarış yerlerinin tesis, bakım ve ıslahı ve işletme masrafları;
c) Damızlık alımı masrafları;
d) At yarışları ve atçılığın inkişafı bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü teşvik, tesis ve yardım masrafları;
e) Yarışlarla ilgili umumi masraflar.
Hipodrum ve yarış yerlerinden belediyelerce 5237 sayılı kanuna göre alınacak eğlence resmi nispeti % 10 u geçemez.


Madde 4 – (Değişik:11/2/2004-5091/1 md.)
Mülkiyetinde, ortaklığında veya kirası altındaki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör,
at sahibi antrenör ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlileri gibi ilgilileri ve koşularda
ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış usul ve nizamlarına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarışların ve yarış
yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlar hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır :
————
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
2458
a) İhtar cezası.
b) Para cezası.
1. Yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket eden, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara
yüzyirmibeşmilyon lira.
2. Kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ikiyüzellimilyon lira.
3. Yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışlarda bulunanlara beşyüzmilyon lira.
c) Yarışlarla ilgili yerlerde geçici veya süresiz sanat icrasından yasaklama.
d) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici veya süresiz yasaklama.
e) Atın koşulara katılmasının geçici olarak yasaklanması.
Eylemin tekrarı halinde yukarıda yazılı para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.
Yarış usul ve nizamları ile yarış dürüstlüğünün doping fiili sebebiyle bozulduğu hallerde aşağıdaki cezalar verilir :
a) (Ek cümle: 22/3/2006 - 5476/2 md.)Koşulara kayıtlı her at, doping muayenesine tabi tutulabilir.Atın dopingli
olduğunun tespiti halinde doping eylemine katıldığı tespit edilen at sahipleri, bunların vekilleri ve binicileri ile doping fiiline
katıldıkları tespit edilmemiş olsa bile atların bakım, beslenme ve idman işleri ile doğrudan ilgili olan antrenör, at sahibi
antrenör, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere ilk defasında bir yıl süre ile birinci fıkranın (d) bendi uyarınca geçici olarak
yasaklama ve beşyüzmilyon lira para cezası, ayrıca antrenör, at sahibi antrenör, binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere
aynı süre ile birinci fıkranın (c) bendinde yazılı muvakkaten men cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve
hizmet sıfatına bakılmaksızın; para ve yasaklama cezaları iki katına çıkarılarak uygulanır. Aynı eylemin üçüncü defa tekrar
işlenmesi halinde ise, bu kişiler hakkında süresiz olarak yasaklama cezası uygulanır. (1)
Doping fiiline katıldıkları tespit edilen koşularda ve yarışlarda görevlendirilen kişiler hakkında (c) bendindeki süresiz
yasaklama cezası ile beşyüzmilyon lira para cezası uygulanır ve bu kişilerin görevlerine derhal son verilir. Bu kişiler, yarış
işlerinde bir daha görevlendirilemezler.
b) (Değişik: 22/3/2006 - 5476/2 md.) Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile,
dopingli olduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz
koşulara katılmaktan yasaklanır. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin
üç katı tutarındaki para cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi
halinde koşulara katılır. Bu durum atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz. Aynı atta tekrar doping tespit
edilmesi veya aynı şahsa ait bir başka atta doping tespiti halinde bu maddedeki tekerrür hükümleri uygulanır.
(Değişik dördüncü fıkra: 22/3/2006 - 5476/2 md.) Bu maddede öngörülen ihtar cezası ile onbeş yarış gününe kadar
koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Kurulu
tarafından ilgililerin savunmaları alınmak kaydıyla verilir. Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan savunmalar ile diğer
bilgi ve belgeler dikkate alınarak, onbeş yarış gününü aşan geçici yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları Yüksek
Komiserler Kurulunca verilir. Bu maddede belirtilen para cezaları ise her iki Kurul tarafından da verilebilir.
Eylemin ağırlık derecesine göre, yukarıda yazılı disiplin cezalarından biri veya birkaçı birlikte verilebilir.
Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün zarfında Yüksek
Komiserler Kuruluna itiraz edilebilir. Yüksek Komiserler Kurulunca itirazen veya ilk derece olarak verilen cezalar kesindir.
–––––––––––––––
(1) 22/3/2006 tarihli ve 5476 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu bendin başına "Koşulara kayıtlı her at, doping muayenesine tabi
tutulabilir." cümlesi eklenerek birinci cümlesinde yer alan "koşturulduğunun" ibaresi "olduğunun" şeklinde değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
2459


Madde 5 – Tarım Vekaletinin birinci maddede yazılı hak ve selahiyetleri at yetiştirme ve ıslahını teşvik gayesi ile
kurulmuş ve amme menfaatine çalıştığı usulen onanmış derneklerden uygun görülecek bir veya bir kaçına muayyen şartlarla
ve 30 seneyi geçmemek üzere Tarım Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile devredilebilir. (Ek cümle:
11/6/2010-5996/46 md.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan araziler, at yarışı düzenleme yetkisi
devredilen kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisine bedelsiz olarak kullandırılabilir.
Devredilen hak ve salahiyetler derneğin kanun, yönetmelik veya anlaşma hükümlerine riayet etmemesi halinde
müddet dolmadan önce geri alınabileceği gibi müddetini dolduran derneğe aynı hak ve salahiyetlerin yine bu madde
hükümleri dairesinde yeniden verilmesi caizdir. (1)
Tarım Vekaleti bu derneğin bilümum muamelat, kayıt ve hesabatını her zaman teftiş ve murakabe etmeye, direktifler
vermeye salahiyetlidir. Derneğin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı olarak Vekalet kendi memurlarından uygun
gördüklerini murakıplıkla vazifelendirebilir.


Madde 6 – 5 inci madde hükmünün tatbik edilmediği yer ve zamanlarda Tarım Vekaleti yarış ve müşterek bahisleri
o yerin belediye veya özel idaresi vasıtasiyle yaptırabilir.


Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/152 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak her şekil ve surette müşterek bahisler veya yarış piyangosu tertip ve tanzim
edenler ve bunlara ait her türlü evrakı matbaa, teksir, daktilo, fotokopi ve sair suretlerde düzenleyenler ve düzenletenler,
satanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya dağıttıranlar, üç aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla
cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
Suçun; at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve sair yarış hizmetlileri ile birlikte işlenmesi halinde, verilecek
hapis cezası altı aydan az olamaz. Haklarında bu nedenle soruşturma ve kovuşturma başlatılan bu kişilerin Komiserler Kurulu
kararı ile yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmeleri yasaklanır. Komiserler Kurulunca yarış
yerlerine girmeleri yasaklanan kimselerin isimleri ve kimlikleri yarış müessesesi ve mahalli mülki amirlere yazılı olarak
bildirilir.


Madde 8 – (Değişik: 11/6/2010-5996/46 md.)
Yarışların şartlarına, tertip, icra ve inzibatına, hipodrom ve yarış yerlerinin tanzim ve idaresine, yarış programları,
ikramiyeler veya müşterek bahislere dair teknik, idarî, malî ve inzibatî hususlara, Yüksek Komiserler Kurulunun teşekkül
sureti, görev ve yetkilerine, görevlendirilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamındaki personel ve diğer personele yarış gelirlerinden karşılanmak şartıyla, 16 yaşından
büyükler için tespit edilen aylık brüt asgarî ücretin dört katını geçmemek üzere yapılacak aylık net ödemeler ile harcırahlara,
Jokey Kaza ve Yardım Sandığı kurulması ile yardım sandığına üye olabilecekler, yardım sandığına at binme ücretinin %
10’unu geçmemek üzere kesinti yapılması, sandığın diğer gelirlerinin tespiti, sandık gelirlerinin harcanması ile bu gelirlerin,
5 inci madde uyarınca yetkilendirilen ilgili kurum veya kuruluşa borç olarak verilmesine veya ek 1 inci madde hükmü
uyarınca oluşturulan hesaba aktarılmasına, disiplin cezalarının hangi hâllerde hangi merciler tarafından verileceğine,
yarışların ve yetki verilmiş dernek, belediye ve il özel idarelerinin murakabe ve teftiş tarzı ile doping muayenelerine ait
usuller, bu Kanun ve uluslararası yarış esasları ile memleket ihtiyaçları ve işin icaplarına göre Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.


Madde 9 – Köy, kasaba ve şehirlerde şenlik ve eğlence maksadiyle yapılan at yarışları bu kanun hükümleri
dışındadır. Bu gibi yarışlarda müşterek bahis tertip edilemez.
–––––––––––––––
(1) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2460
Ek Madde 1 – (10/6/1957 - 7000 sayılı ek kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
At yarışları hakkındaki 10.VII.1953 tarihli ve 6132 sayılı kanunun 3 üncü maddesinde yazılı yarış ikramiyeleri bir
evvelki takvim yılında elde edilen gayrisafi yarış gelirinin yekünu üzerinden hesaplanır.
(Değişik ikinci fıkra: 22/3/2006 - 5476/3 md.) Carî yılda, yarış gelirlerinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri
toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın yüzde kırklık kısmı Kamu Haznedarlığı Sistemine dahil bir kamu
bankasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak özel hesaba aktarılır. Bu hesapta biriken para, at ıslahı ve tesisleri
ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sarf edilir veya yarış müessesesine sarf ettirilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 22/3/2006 - 5476/3 md.)Carî yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış
geliri toplamından az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan kapatılır.
Geçici Madde 1 – (Ek: 10/6/1957 - 7000 sayılı Ek Kanunun numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için
numaralandırılmıştır.)
Yarış gelirinin tahmini olarak tesbitinden dolayı yarış ikramiyelerine sarfedilemiyerek biriken paralar birinci
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı hususi fona devredilir. (1)
Geçici Madde 2 - (Ek:11/2/2004 - 5091/4 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle verilmiş disiplin cezaları bir defaya mahsus
olmak üzere bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu durum, ilgililere daha önce verilmiş ve uygulanmış
olan cezalardan dolayı atın ikramiye, kupa ve sair mükâfatları ile herhangi bir parasal talep için hak doğurmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini
gerektiren eylemlerden dolayı ilgililer ve yarış atları hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılmaz, devam
etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. Bu
Kanunun kapsamına giren ve Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş disiplin suçları nedeniyle verilmiş olan disiplin
cezalarına karşı Kanunun yürürlük tarihinden önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek
istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş
ise Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir,
vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini
bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu maddenin
birinci fıkrasında öngörülen hükümler uygulanır.
Geçici Madde 3 - (Ek: 11/6/2010-5996/46 md.)
8 inci maddede belirtilen yönetmelikler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe
konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzüklerin 8 inci
maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


Madde 10 – Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


Madde 11 – Bu Kanun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
——————————
(1) Bu maddede zikredilen birinci madde, 10/6/1957 tarih ve 7000 sayılı Kanunun 1 inci maddesi olup, 132 sayılı Kanuna "ek madde
1" olarak ilave edilmiştir.
2461
6132 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 6132 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
7000 – 19/6/1857
2487 – 10/7/1981
KHK/336 – 5/8/l988
3612 – 16/2/1990
5091 4,7, Ek Md.1, Geçici Md.2. 17/2/2004
5476 1, 4, Ek Madde 1 28/3/2006
5728 7 8/2/2008
5996 5, 8, Geçici Madde 3 13/6/2010