ÇAY KANUNU
Kanun Numarası : 3092
Kabul Tarihi : 4/12/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/12/1984 Sayı : 18610
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 113
Madde 1 – Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri dairesinde serbesttir.
Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup, işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.
Madde 2 – Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar dışında çay tarımı yapmak yasaktır.
Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça tespit edilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/438 md.) Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranlara, çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar için dörtyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para cezası oranlanarak uygulanır.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/438 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre, Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili ruhsatlar da geçerlidir.
Madde 3 – a) 27/3/1940 tarihli ve 3788, 20/5/1942 tarihli ve 4223, 4/7/1953 tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,
b) 9/2/1340 tarihli ve 407, 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili hükümleri,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6536
3092 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
No. 3092 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
________ ___________________________________________________ __________
4854 — 6/5/2003
5728 2 8/2/2008