ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

TATİL
MADDE 175 - Her sene bilumum mahkemeler Ağustosun birinden Eylülün beşine kadar tatil olunur. 
MADDE 176 - Adlî ara vermede ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: 1. İhtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve delillerin tespiti, deniz raporlarının alınması ve dispeççi tayini istekleri ve bunlara karşı yapılacak itirazlar hakkında karar verilmesi, 2. Ara vermede yapılması karar verilen keşifler, 3. Her çeşit nafakat davaları, 4. Velâyet ve vesayet işlerine ait davalar, 5. Nüfus davaları, 6. Hizmet akdinden doğan davalar, 7. Kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları, 8. Tahkim babındaki hükümlere göre mahkemenin görevine giren anlaşmazlık ve işler, 9. İflâs ve konkordatoya ait davalar, 10. Kanunların sulh mahkemesini veya hakimini görevlendirdiği dava ve işler, 11. Kanunlarda ivedi olduğu veya adlî ara vermede de bakılabileceği belirtilen veya basit yargılama usulüne bağlı tutulan başka dava ve işler, 12. Mahkemece taraflardan birinin isteği üzerine ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
Tarafların uyuşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın isteği üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılması adlî ara vermeden sonraya bırakılabilir.
Adli ara verme süresi içinde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşılık dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri, bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri saklıdır.
Bu madde hükümleri bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.