Vesayet altına alınma ve vasi atanması
*** Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.

*** Kamu vesayetinde, vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir.

*** Özel vesayet, vesayet altına alınan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hısmının veya bir hısmı ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulur.

*** Vesayeti gerektiren haller;

1 - Küçüklük,
2 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,
3 - Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim,
4 - Özgürlüğü bağlayıcı ceza,
5 - Vesayet altına alınacak kişinin kendi istemi.

*** Bir kimse dinlenilmeden; savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.

*** Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilebilir. Hakim, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

*** Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.

*** Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan edilir.

*** Vesayet makamı, vasilik görevini yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar.

*** Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar.

*** Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, vasilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler. Aile meclisince atanma halinde vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur.

*** Vasiliği kabul etmeyebilecek kişiler;

1 - Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
2 - Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar,
3 - Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
4 - Üzerinde vasilik görevi olanlar,
5 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hakimlik ve savcılık mesleği mensupları.

*** Vasi olamayacak kişiler;

1 - Kısıtlılar,
2 - Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
3 - Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
4 - İlgili vesayet daireleri hakimleri.

*** Vesayet makamı, gecikmeksizin vasi atamakla yükümlüdür.

*** Atama kararı vasiye hemen tebliğ olunur. Karar, kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.

*** Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir.

*** Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

*** Vasiliğe atananın görevden alınması halinde vesayet makamı, hemen yeni bir vasi atar.

*** Vasinin görevleri;

1 - Defter tutulması
2 - Değerli şeylerin saklanması
3 - Taşınırların satılması
4 - Paraların yatırılması
5 - Ticari ve sınai işletmelerin işletilmesi
6 - Taşınmazların satılması

*** Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır.

*** Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler;

1 - Vasinin rızası; ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir. Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.

2 - Onamamanın sonucu; vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri isteyebilir. Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur. Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur.

*** Vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmiş ise, o kişi bununla ilgili her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkilidir ve bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile sorumludur.

*** Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

*** Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazine’den karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir.

*** Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikayette bulunabilir. Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edilebilir.

*** Vesayet makamının iznini gerektiren haller;

1 - Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
2 - Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
3 - Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
4 - Ödünç verme ve alma,
5 - Kambiyo taahhüdü altına girme,
6 - Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
7 - Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
8 - Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
9 - Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
10 - Borç ödemeden aciz beyanı,
11 - Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
12 - Çıraklık sözleşmesi yapılması,

*** Vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da iznini gerektiren haller;

1 - Vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi,
2 - Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,
3 - Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,
4 - Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,
5 - Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,
6 - Küçüğün ergin kılınması,
7 - Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.

*** Kanunen gerektiği halde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış olduğu işlemler, vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir.

*** Vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur.

*** Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların hukuka aykırı olarak sebebiyet verdikleri zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olduğu gibi; vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilemeyen zararlardan da sorumludur. Zararı tazmin eden Devlet, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu eder. Zararın doğmasına kusurları ile sebep olanlar, rücu hakkını kullanan Devlete karşı müteselsilen sorumludurlar.

*** Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesi yetkilidir. Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mahkemesinde görülür.

*** Vesayetin sona ermesi;

1 - Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer.

2 - Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.

3 - Küçüklerde; küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilan eder.

4 - Hükümlülerde; özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

5 - Diğer kısıtlılarda; diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet makamının kararıyla sona erer. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.

6 - Kısıtlama ilan edilmişse, kaldırılması da ilan olunur. Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilanın yapılmasına bağlı değildir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir. Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikayete meydan vermemiş olmasına bağlıdır. Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması, kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.

*** Vasi, vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması halinde görevinden çekilmek zorundadır. Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir; ancak, önemli sebeplerin varlığı halinde görevine devam etmek zorundadır. Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla yükümlüdür.

*** Vasinin görevden alınması;

1 - Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.

2 - Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görevden alınmasını isteyebilir. Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, vasiyi resen görevden almakla yükümlüdür.

3 - Vesayet makamı, ancak gerekli araştırmayı yaptıktan ve vasiyi dinledikten sonra onu görevden alabilir. Vesayet makamı, ağır olmayan hallerde vasiye görevden alınacağı konusunda uyarıda bulunur.

4 - Gecikmesinde tehlike bulunan hallerde vesayet makamı, vasiye geçici olarak işten el çektirip bir kayyım atayabileceği gibi; gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulundurarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabilir ve tutuklanmasını da isteyebilir.

*** Vesayet makamı, görevden alma ve uyarıda bulunmanın yanı sıra, vesayet altındaki kişinin korunması için gerekli diğer önlemleri de almakla yükümlüdür.

*** İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.

*** Vesayetin sona ermesinin sonuçları;

1 - Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.

2 - Son rapor ve kesin hesap belli zamanlarda verilen rapor ve hesaplar gibi vesayet makamı tarafından incelenir ve onaylanır. Son rapor ve kesin hesap onaylandıktan ve malvarlığı vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edildikten sonra, vesayet makamı vasinin görevinin sona erdiğine karar verir. Vesayet makamı, son rapor ve kesin hesabın onaylanması veya reddi konusundaki kararı ile birlikte kesin hesabı vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye, tazminat davası açma hakları bulunduğunu da belirtmek suretiyle tebliğ eder. Bu tebliğde vasinin görevine son verildiği de belirtilir.

Vesayet nedir?
Vasi tanımına geçmeden önce vesayet konusuna değinmek yerine olacaktır. Reşit olmamış küçüklerin veya yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlıların haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu görevi sayılan bir kurumdur. Özünde farklı olsalar da hukuki temsil ve sorumluluk anlamında vesayet ve velayet kurumları birbirine benzemektedir.


Vasi ne demek?
Vasi, en basit anlamıyla reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması açısından vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için “veli” görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz.


Vasi tayini gerektiren durumlar nelerdir?
Vasi tayini veya bir başka ifadeyle vasi atama sebepleri temel olarak iki durumda söz konusu olabilir. Bunlarından birincisi yaş küçüklüğü ikincisi ise kısıtlılık halidir. Kanunda belirtilen bu haller sınırlı sayıdadır ve bu sebepler dışından başka herhangi bir sebeple vasi tayini yapılamaz.
A) Yaş Küçüklüğü
Reşit olmayan küçüklerin normal şartlarda kanuni temsilcisi velidir. Ancak herhangi sebeple velisi bulunmayan çocuklara kanunen zorunlu olarak vasi atanır. Bu itibarla yaş küçüklüğü kanunen zorlu vasi atama sebebidir.
B) Kısıtlılık
Vasi tayini gerektiren ikinci hal ise kısıtlılıktır. Kısıtlanmayı gerektiren haller ise Medeni Kanun’da tek sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda kısıtlama ve vasi atanması istenebilecektir.
• Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
• Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı
• Kötü yaşam tarzı
• Kötü yönetim
• Savurganlık
• Hapis Cezası
• Kişinin kendi talebi


Vasi tayini nasıl yapılır?
Vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesinde vasi tayini dilekçesi ile dava açmak gerekir. Vasi ataması konusunda kesin sonuç almak ve davanın reddedilmesi adına bu konuda uzman bir avukat ile çalışmak her zaman tavsiye edilmektedir.

Vasi nasıl seçilir?
Eğer mümkünse vesayet altına alınacak kişinin veya onun anne ve babasının göstereceği kişiler vasi olarak atanır. Ancak vasi ataması yapacak hakim, vasinin vesayet altındaki kişiyi temsil etmesi ve onun haklarını koruması açısından yerleşim yerine yakın bir kişiyi tercih edecektir.


Kimler vasi olamaz?
Reşit olmayanlar, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar, haysiyetsiz bir yaşam sürenler ve vesayet alınacak kişi ile arasında çıkar çatışması olanlar vasi olamaz. Bu itibarla vasilik görevi için gönüllü olsa dahi, vasi adayının vasi olmaya engel bir durumu varsa vasi olarak atanamayacak ve hakim tarafından bir başka alternatif vasi ataması yapılacaktır.


VASİLİK DAVASI NASIL AÇILIR
Vasilik davası, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yeri Sulh hukuk mahkemesinde açılır. Vasilik davası hasımsız açılır.
Vasilik Vesayet Nedir; Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerinin korunması maksadıyla kurulmuş bir çeşit kamu işlemidir. Vesayet, velayetin sağladığı himayeden yoksun olanlar için velayetin yerini tutar.
Vasi Nedir; Vesayeti altındaki küçük veya kısıtlı kişilerin, şahsi ve mali bütün menfaatlerini korumak ve onu üçüncü şahıslar ile olan işlemlerden kanunen temsil etmek üzere Sulh Mahkemesi tarafından tayin olunan kimselere vasi denir.


VEASAYET VASİLİK GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR
1. Küçüklük; Velayet altında olmayan her küçüğe bir vasi tayin edilir.
2. Hacir/Kısıtlama; Ergin bir kimsenin medeni hakları kullanma yeteneğinin mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen kaldırılmasına hacir/kısıtlama ve bu kimse yede kısıtlı denir.


KISITLAMA SEBEPLERİ NELERDİR
1. Akıl Hastalığı veya akıl zayıflığı.
2. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim (mal Varlığı ile ilgili)
3. Bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza mahkumiyeti.
4. İsteğe bağlı kısıtlama; yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.


VASİ NASIL TAYİN OLUNUR
Kamu vesayetinde Sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar. Gereken durumlarda bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.


VASİLİĞE İTİRAZ NASIL YAPILIR
Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.
Vasilik ile ilgili olan herkes vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu isteyebilir.
Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar.


VESAYET VASİLİK NE ZAMAN SONA ERER
Vesayeti vasiliği gerektiren hallerin son bulması durumunda vasilik sona erer. Ayrıca vasinin vasilik görevinin sona ermesiyle sona erer.

Vesayet Nedir ? Şartları Nelerdir ?

Vesayet, anne veya babasının velayeti altında bulunmayan küçük çocukların ve istisnai olarak, velayete tabi olmayan 18 yaşın üzerindeki kişilerin korunmasını amaçlayan hukuki kurumdur.


Vesayet sayesinde, anne ve babasını kaybetmiş yaşı itibarıyla kişisel ve mali menfaatlerini koruma gücünden yoksun olan küçükleri ve yetişkin oldukları halde, Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı,Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim, Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olunması ya da
kişi, yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebi ile işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat ederek, kendi isteğiyle kısıtlanmasını isteyebilir.

Bu şartlar mevcut ise hakim kararı ile vasi ataması yapılır.Vasi, vesayeti altındaki kimselerin malları icin defter tutar, sulh hakimine hesap verir ve bu mallar uzerinde, kural olarak tek başına tasarruf edemez. Ayrıca, yaptığı hizmetler icin ücret isteyebilir.

VASİ DAVASI NASIL AÇILIR
GENEL BİLGİLER
Dava, hasımsız açılır.
• Dava, vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılır.
• Vesayet organları, vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.
• Kamu vesayetinde, vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir.
• Özel vesayet, vesayet altına alınan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hısmının veya bir hısmı ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulur.
Vesayeti gerektiren haller;
1 - Küçüklük,
2 - Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,
3 - Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim,
4 - Özgürlüğü bağlayıcı ceza,
5 - Vesayet altına alınacak kişinin kendi istemi.
• Bir kimse dinlenilmeden; savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.
• Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilebilir. Hakim, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.
• Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.
• Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan edilir.
• Vesayet makamı, vasilik görevini yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar.
• Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar.
• Vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, vasilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler. Aile meclisince atanma halinde vasiliği kabul yükümlülüğü yoktur.
Vasiliği kabul etmeyebilecek kişiler;
1 - Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
2 - Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar,
3 - Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
4 - Üzerinde vasilik görevi olanlar,
5 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri, hakimlik ve savcılık mesleği mensupları.
Vasi olamayacak kişiler;
1 - Kısıtlılar,
2 - Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
3 - Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
4 - İlgili vesayet daireleri hakimleri.
• Vesayet makamı, gecikmeksizin vasi atamakla yükümlüdür.
• Atama kararı vasiye hemen tebliğ olunur. Karar, kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.
• Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere durumu denetim makamına bildirir.
• Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
• Vasiliğe atananın görevden alınması halinde vesayet makamı, hemen yeni bir vasi atar.


Vasinin görevleri;
1 - Defter tutulması
2 - Değerli şeylerin saklanması
3 - Taşınırların satılması
4 - Paraların yatırılması
5 - Ticari ve sınai işletmelerin işletilmesi
6 - Taşınmazların satılması
• Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır.


Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler;
1 - Vasinin rızası; ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir. Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.
2 - Onamamanın sonucu; vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri isteyebilir. Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur. Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur.
• Vesayet altındaki kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmiş ise, o kişi bununla ilgili her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkilidir ve bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile sorumludur.
• Vasi, kural olarak iki yıl için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi her defasında ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl dolunca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.
• Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazine’den karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir.
• Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikayette bulunabilir. Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edilebilir.


Vesayet makamının iznini gerektiren haller;
1 - Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
2 - Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
3 - Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
4 - Ödünç verme ve alma,
5 - Kambiyo taahhüdü altına girme,
6 - Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
7 - Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
8 - Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
9 - Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
10 - Borç ödemeden aciz beyanı,
11 - Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
12 - Çıraklık sözleşmesi yapılması,


Vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da iznini gerektiren haller;
1 - Vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi,
2 - Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,
3 - Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,
4 - Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,
5 - Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,
6 - Küçüğün ergin kılınması,
7 - Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.
• Kanunen gerektiği halde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış olduğu işlemler, vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir.
• Vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur.
• Devlet, vesayet dairelerinde görevli olanların hukuka aykırı olarak sebebiyet verdikleri zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olduğu gibi; vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilemeyen zararlardan da sorumludur. Zararı tazmin eden Devlet, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu eder. Zararın doğmasına kusurları ile sebep olanlar, rücu hakkını kullanan Devlete karşı müteselsilen sorumludurlar.
• Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesi yetkilidir. Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mahkemesinde görülür.


Vesayetin sona ermesi;
1. Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer.
2. Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.
3. Küçüklerde; küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda küçüğün hangi tarihte ergin olacağını tespit ve ilan eder.
4. Hükümlülerde; özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.
5. Diğer kısıtlılarda; diğer kısıtlılar üzerindeki vesayet, yetkili vesayet makamının kararıyla sona erer. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir.
6. Kısıtlama ilan edilmişse, kaldırılması da ilan olunur. Fiil ehliyetinin yeniden kazanılması, ilanın yapılmasına bağlı değildir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde karar verilebilir. Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikayete meydan vermemiş olmasına bağlıdır. Kendi isteğiyle kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılması, kısıtlamayı gerektiren sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır.
• Vasi, vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması halinde görevinden çekilmek zorundadır. Vasi, bir kaçınma sebebi ortaya çıktığı takdirde sürenin bitiminden önce görevinden alınmasını isteyebilir; ancak, önemli sebeplerin varlığı halinde görevine devam etmek zorundadır. Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla yükümlüdür.


Vasinin görevden alınması;
1. Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.
1. Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin görevden alınmasını isteyebilir. Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı, vasiyi resen görevden almakla yükümlüdür.
2. Vesayet makamı, ancak gerekli araştırmayı yaptıktan ve vasiyi dinledikten sonra onu görevden alabilir. Vesayet makamı, ağır olmayan hallerde vasiye görevden alınacağı konusunda uyarıda bulunur.
3. Gecikmesinde tehlike bulunan hallerde vesayet makamı, vasiye geçici olarak işten el çektirip bir kayyım atayabileceği gibi; gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulundurarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabilir ve tutuklanmasını da isteyebilir.
4. Vesayet makamı, görevden alma ve uyarıda bulunmanın yanı sıra, vesayet altındaki kişinin korunması için gerekli diğer önlemleri de almakla yükümlüdür.
5. İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.


Vesayetin sona ermesinin sonuçları;
1. Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.
2. Son rapor ve kesin hesap belli zamanlarda verilen rapor ve hesaplar gibi vesayet makamı tarafından incelenir ve onaylanır. Son rapor ve kesin hesap onaylandıktan ve malvarlığı vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edildikten sonra, vesayet makamı vasinin görevinin sona erdiğine karar verir. Vesayet makamı, son rapor ve kesin hesabın onaylanması veya reddi konusundaki kararı ile birlikte kesin hesabı vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye, tazminat davası açma hakları bulunduğunu da belirtmek suretiyle tebliğ eder. Bu tebliğde vasinin görevine son verildiği de belirtilir.
3. Vesayet altındaki kişinin vasi veya Devlet’e karşı alacakları imtiyazlı alacaktır.