Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Nasıl Olur?
Bazı durumlarda ölenin mirasçıları farklı mahkemelere müracaatla mirasçılık belgesi çıkarabilmektedirler. Mirasçı sayısının fazla olması, mirastan feragat sözleşmesi olması veya başka sebeplerden dolayı çıkarılan mirasçılık belgelerindeki miras paylarının farklılıklar göstermesi de mümkündür. Bu halde iki farklı mahkemenin iki farklı miras payı belirlemesi söz konusu olmakta ve bu durum mirasın paylaşımında sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Bu halde yapılacak iş hukuka aykırı olduğu düşünülen mirasçılık belgesinin iptalini dava etmek ve davayı tüm mirasçılara yöneltmek olacaktır. Hasımlı olarak açılacak bu davada diğer mirasçılar da mahkemece dinlenecek, tüm deliller değerlendirilecek ve sonucuna göre karar verilecektir.

Davanın ölen kişinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir.

Örne Yargıtay Kararı:

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14417

K. 2012/14849

T. 26.12.2012

* HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MD. 4 VE 382/2`DE SAYILMAYAN İŞLER (Çekişmeli Yargı İşi Niteliğinde Olduğu - Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği)

* ÇEKİŞMELİ / ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ (HMK. Md. 4 ve 382/2`de Sayılmayan İşlerin Çekişmeli Yargı İşi Niteliğinde Olduğu/Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeniden Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi - Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüleceği)

* MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİDEN MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ (HMK. Md. 4 ve 382/2`de Sayılmayan İşlerden Olduğu - Uyuşmazlıkta Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)

* GÖREVLİ MAHKEME (Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeniden Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi - Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüleceği/HMK. Md. 4 ve 382/2`de Sayılmayan İşler İçinde Bulunduğu) 6100/m. 4, 382/2

ÖZET : Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yeniden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Dava iptali istenen mirasçılık belgesinde mirascı olarak gösterilen kişiler aleyhinde açılmış olup, yargılama sonucunda verilecek kararla miras paylarının değişmesi söz konusu olabileceğinden, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK.nun 4, 382/2 maddesinde de sayılmayan mirasçılık belgesinin iptali davası çekişmeli yargı işi niteliğindedir. Bu halde uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir. 10:09 25.02.2013

DAVA : Taraflar arasındaki mirasçılık, tereke hukukuna ilişkin davada Kayseri 1.Sulh Hukuk ve Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yeniden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

Kayseri 1.Sulh Hukuk Mahkemesince;Davanın çekişmeli yargı işi olduğu, Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kayseri 7.Asliye Hukuk Mahkemesi ise; Davanın çekişmesiz yargı işi olduğu, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut olayda; davacılar vekili, Kayseri 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 07.02.2001 tarih, 2001/23 esas, 2001/117 karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali ile yeni mirasçılık belgesi verilmesi isteminde bulunmuştur.

Dava iptali istenen mirasçılık belgesinde mirascı olarak gösterilen kişiler aleyhinde açılmış olup, yargılama sonucunda verilecek kararla miras paylarının değişmesi söz konusu olabileceğinden, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK.nun 4, 382/2 maddesinde de sayılmayan mirasçılık belgesinin iptali davası çekişmeli yargı işi niteliğindedir. Bu halde uyuşmazlığın Kayseri 7.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK.’nun 21., 22. ve 23. maddeleri gereğince Kayseri 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE , 26.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİDEN MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ