ZİYNET ALACAĞI DAVASI

Ziynet eşyaları boşanma davasının eki niteliğinde değildir. Bu sebeple ziynet eşyaları peşin ve nisbi harca tabidir. Bununla birlikte ziynet eşyaları Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’ un 4. maddesi gereği aile mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Ziynet alacağı davası açmak için mal rejiminin sona ermesine gerek yoktur. Her zaman ziynet eşyaları için dava açmak mümkündür.

Türk Medeni Kanunu’ nun 220. Maddesi şu şekildedir;

 “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.”

Belli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.( TMK m. 222/1) Bu sebeple ziynet eşyasının kendisinin olduğunu iddia eden eş bunu ispat etmelidir. Ancak iddialar karşılaştırıldığında kimin ispat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay olmamaktadır. Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında ispat yükü için bir içtihat geliştirmiştir. Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadınına bağışlanmış sayılır. İade olunmaz. Düğün esnasında erkeğe takılan takılar için ise gerekirse o yöredeki örf ve adet araştırılmalıdır. Düğün esnasında hediye olarak erkeğe takılan ziynet eşyalarının o yöredeki örf adet gereği erkeğe verilmiş olduğu kabul edilip bu ziynetler daha sonra erkek tarafından kadına bağışlanmışsa bu eşyalar kadına aittir. Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden biri tarafından diğerine alınan ziynet eşyası bağışlanmış sayılır.

Ziynet alacağı davasında davacı ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığı iddia edilen eş tarafından açılabilir. Davalı ise diğer eş olabileceği gibi 3. kişi de olabilir. Fakat üçüncü kişiye dava açabilmek kural olarak 3. Kişinin karı koca ile birlikte oturuyor olması, dava konusu ziynet eşyaları hakkında muaraza çıkarması ya da sorumlu olduğuna ilişkin bir delil bulunması gerekmektedir.

Erkek, bağışlamış olduğu ziynet eşyalarına yönelik olarak Borçlar Kanunu 295 ve devamı maddeleri kapsamındaki koşulların bulunması halinde kadına bağışlamadan rüc’ u davası açabilecektir.

Borçlar Kanunu madde 295 şu şekildedir:

Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir:

1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse.

2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa.

3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.”

 Koca tarafından açılacak bu davada genel ispat kuralları uygulanacaktır. Hak düşürücü süre olan 1 sene burada boşanmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren başlamaktadır.

Yargıtay kadının müşterek konutu haksız olarak terk etmesi, başka bir erkek ile kaçarak meşru olmayan bir ilişki kurması durumlarında bağışlamadan rücu davasında rücu sebeplerinin oluştuğunu kabul etmektedir.

Kadının ziynet eşyalarının, düğün masrafları, kocanın işleri ya da evin müşterek ihtiyaçları vb. durumlar için harcanması durumunda kocanın ziynet eşyalarının geri verilmemek üzere alındığını yani kadının bu ziynetleri bağışladığını kanıtlaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ziynetleri kadına iade ile mükelleftir.

Mahkeme, ziynet eşyalarına ilişkin karar verirken tarafların oturdukları bölgedeki örf ve adeti araştırmalıdır. Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında örf adet araştırılmadan eksik tahkikatla yapılan yargılamada düğün sırasında erkeğe takılan takının erkeğe ait olduğuna karar verilmesini doğru bulmamıştır. Ziynet alacağı davasında kanıtlama araçları genel olarak şu şekildedir; yemin, ikrar, tanık delili, bilirkişi raporu, teknik kayıtlar( video kayıtları, VCD,DVD,Fotoğraf) çeyiz senedi…

Ziynet eşyalarına ilişkin davada, ziynet eşyalarının varlığının tespit edilmesi durumunda bu husus mülkiyet hakkına ilişkin olup, zamanaşımına tabi değildir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 06.03.2003 tarihli 11533/2380 sayılı kararında ziynet eşyalarının misli eşya olduğunu ve misli eşyanın da aynı cins ve nitelikteki başka emsali ile yerine konulabilmesinin olanaklı oluşu sebebiyle artık zamanaşımı süresinden söz edilemeyeceği belirtmiştir.

 Fakat ziynet alacağı davasında dava konusu eşyaların var olduğu tespit edilemezse istem tazminata ilişkin olduğundan Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Bu zamanaşımı süresi hesaplanırken Borçlar Kanunu’ nun 153. Maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bilindiği üzere evlilik süresince eşlerin birbirinden olan alacakları için zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz, başladıysa durur.

Ziynet alacağı davasında faize dava tarihinden itibaren hükmedilmelidir. Islah yapılması durumunda ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır. Faiz istemi mahkeme faize hükmedemez. Faiz talebi olması halinde ise yasal faiz uygulanmalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 297/2 gereği hükmün sonuç kısmında taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde gösterilmesi gerekir. Bu nedenle hüküm kısmında dava konusu ziynet eşyalarının cinsi, niteliği, miktarı ve değerini duraksamaya yer vermeyecek şekilde mahkeme tarafından tespit ettirilmelidir. Mahkeme hüküm kısmında herhangi bir belgeye atıf yaparak karar veremez.

SORULARLA ZİYNET ALACAĞI DAVALARI

721 SAYILI YENİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDA EŞLER ARASINDAKİ ZİYNET ALACAĞI DAVALARI

 

SORU 1:

ZİYNET EŞYASI NEDİR, ZİYNET EŞYASINI TARİF EDERMİSİNİZ? :

ZİYNET EŞYALARI, NASIL BİR EŞYADIR, ZİYNET EŞYALARININ BİR DAVA AÇMA SÜRESİ VARMIDIR?

 

CEVAP 1:

a)ZİYNET EŞYASI : KADINLARIN, TAKTIKLARI ALTIN, BİLEZİK, KÜPE, YÜZÜK, KOLYE VE GERDANLIK GİBİ SÜS EŞYALARIDIR.

b) “-...ZİYNET EŞYALARI, “Kİ-Şİ-SEL” EŞYA OLUP, ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI, “HER ZAMAN” AÇILABİLİR”. (2. HD. 23.02.2006 T., E:17896, K:2163)

ZİYNET EŞYASI, KİŞİSEL MALDIR. (TMK M.220)

EVLİLİK, “DEVAM” EDERKEN, ZİYNET ALACAĞI DAVASI, HER ZAMAN AÇILABİLİR.

 “TASFİYE” (BOŞANMA VE ÖLÜM) OLMADAN, ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇILABİLİR.

 

SORU 2 :

ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA GÖREVLİ, YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

 

CEVAP 2 :

a)GÖREVLİ MAHKEME :

EVLİLİK, 01.01.2002 TARİHİNDEN ÖNCE SONA ERMİŞ İSE, ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA, “ASLİYE” HUKUK, EVLİLİK, 01.01.2002 TARİHİNDEN SONRA SONA ERMİŞ İSE, GÖREVLİ MAHKEME, “AİLE” MAHKEMESİDİR.

b)YETKİLİ MAHKEME :

ÖZET : ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME, DAVALININ, “YERLEŞİM” YERİ MAHKEMESİDİR. (HUMK. m. 9/1)

KESİN YETKİ, SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

YETKİ İTİRAZI, İLK İTİRAZLARDANDIR (HUMK M.187/2)

DAVALI, BİRDEN FAZLA İSE, BİRİNİN YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ YETKİLİDİR.

 

SORU 3 :

ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA DAVACI VE DAVALILAR KİMLERDİR?

 

CEVAP 3 :

a)DAVACI :

ZİYNET ALACAĞI DAVASINI, ELİNDEN RIZASI DIŞINDA ZİYNETİ ALINAN EŞ AÇABİLİR.

DAVACI EŞ, VESAYET ATINDA İSE, ADINA ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN VESAYET MAKAMINCA, VASİYE “İZİN” VERİLMELİDİR.

 

b)DAVALILAR :

ZİYNET EŞYASI, DAVALI EŞE VE EŞ İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN 3. KİŞİLERE (KAYINPEDER, KAYINVALİDE VE KAYIN HISIMLARINA) KARŞI AÇILABİLİR.

 

SORU 4 :

ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA, DAVALILARIN SORUMLULUĞU, “NASIL” BİR SORUMLULUKTUR?

 

CEVAP 4 :

a)SORUMLULUK :

“-...KOCA İLE KAYINPEDER, EL VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE, DAVACI KADININ ZİYNETLERİNİ ALMIŞ İSELER, DAVALI EŞ VE KAYINPEDER, ZİNCİRLEME VE ORTAKLAŞA SORUMLUDUR”. (2. HD. 24.05.2001 T., E:6454, K:8083)

b)ÖRNEKLER :

a)KABULÜ OLMADIĞI SÜRECE, KADINA “EMANETEN” TAKILAN TAKILAR.

b)FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRAYAN (=DÖVÜLEREK ATILAN VEYA KOVULAN) KADIN,

c)HASTANEYE GİDEREK EVDEN AYRILAN VE HASTANADE YATTIKTAN SONRA, BABA EVİNE BIRAKILAN KADIN.

d)DÜĞÜN BORÇLARI İÇİN (2. HD. 15.02.2005, E:15850, K:2076),

e)ARAÇ ALIMI İÇİN,

f)KOCANIN KİŞİSEL BORÇLARI İÇİN,

g)KİRA BORÇLARI İÇİN,

h)EVİN İHTİYAÇLARI İÇİN,

ı)İŞ YERİ AÇMAK İÇİN,

i)EŞE VEYA KAYINPEDERE TAŞINMAZ ALIMI İÇİN,

KADININ ALTINLARININ BOZDURULMASI HALİNDE, KADIN ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇABİLİR.

 

SORU 5 :

KADIN, “HASTALANDI”, KENDİ HASTALIĞI İÇİN, ALTINLARINI VE ZİYNET EŞYALARININ BOZDURDU.

KADIN, KENDİ HASTALIĞI İÇİN BOZDURDUĞU ALTIN VE ZİYNET EŞYALARININ BEDELİNİ, KOCASINDAN İSTEYEBİLİRMİ?

 

CEVAP 5 :

a)743 SAYILI ÖNCEKİ MK. M. 152’YE GÖRE,KOCA, AİLENİN REİSİ OLUP, KARISININ VE ÇOCUKLARININ İAŞESİ, KOCAYA AİT İDİ.

b)ANCAK, 4721 SAYILI MK İLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. EŞLER ARASINDA, “EŞİTLİK İLKESİ” GETİRİLDİ.

c)BU NEDEN İLE, KOCANIN TAZMİN BORCUNUN SÜRDÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZ. (SH. 357)

d)KISACASI, KADIN HASTALANMIŞ VE TEDAVİSİ İÇİN, KADININ ALTINLARI BOZDURULMUŞ İSE, KADIN KOCASINDAN, BOZDURULAN ZİYNET EŞYALARININ BEDELİNİ İSTEYEMEYECEKTİR.

 

SORU 6 :

EVLİ OLAN KADIN, KOCASINDAN ZİYNET ALACAKLARINI, “NASIL” İSTEYEBİLİR?

BUNUN İÇİN, HANGİ DAVALARI AÇMALIDIR?

ZİYNET ALACAĞI DAVALARI, BİR HARCA TABİMİDİR?

 

CEVAP 6 :

a)MÜSTAKİL DAVA :

EVLİ KADIN, HARCINI YATIRARAK, MÜSTAKİL BİR DAVA AÇMALIDIR.

b)KARŞI DAVA :

EVLİ KADIN, HARCINI YATIRARAK, DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN, 10 GÜNLÜK CEVAP SÜRESİ İÇERİSİNDE, BİR KARŞI DAVA AÇMALIDIR.

c)DAVA DİLEKÇESİNDE, ZİYNET ALACAĞI TALEBİNİN BULUNMAMASI :

KADIN, BOŞANMA DAVASI AÇTI,

DAVA DİLEKÇESİNDE, ZİYNET ALACAĞI TALEBİ YOK,

DAVACI KADIN, CEVABA CEVAP DİLEKÇESİNDE, ZİYNET ALACAĞI İSTERSE, BU TALEBİ, İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ NİTELİĞİNDEDİR.

DAVALI KOCA, BUNU KABUL ETMEYEBİLİR.

d)HARÇ :

-DAVA DİLEKÇESİ İÇİNDE YER ALAN ZİYNET ALACAĞINA YÖNELİK İSTEM, NİS-Pİ HARCA  TABİDİR.

-“-...ZİYNET, ALTIN VE BORÇ VERİLEN PARA, BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. NİSPİ HARÇ, TAMAMLATILARAK, KARAR VERİLİR (HARÇLAR KANUNU M. 30-32)”. (2. HD. 13.12.2004 T., E:13180, K:14950).

-HAKİMİN VERDİĞİ SÜREDE, NİSPİ HARÇ YATIRILMAMIŞ İSE, DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLİR.

-“-...KARŞILIK DAVALAR, MÜSTAKİL DAVALAR GİBİ, “HARCA” TABİDİR. (HARÇLAR KANUNU M. 6/1), MAKTU HARCIN TAMAMI, NİSPİ HARCINDA DÖRTTE BİRİ PEŞİN YATIRILIR (HARÇLAR KANUNU M. 27,28)”. (2. HD. 15.03.2007 T., E:15725, K:4078).

 

SORU 7 :

KADIN, ZİYNET EŞYASI DAVALARINDA “NEYİ” İSPAT ETMELİDİR?

YANİ, İSPAT YÜKÜNÜ AÇIKLAR MISINIZ?

 

CEVAP 7 :

a)ZORLA ELİNDEN ALINMA :

KADIN, ZİYNET EŞYASININ EVİ TERK EDERKEN, ELİNDEN, “ZORLA” ALINDIĞINI, GÖTÜRÜLMESİNE, “ENGEL” OLUNDUĞUNU, GÖTÜRME FIRSATI ELDE EDEMEDİĞİNİ ISPAT ETMELİDİR.

b)GECE YARISI :

ÖRNEĞİN, KADIN, GECE YARISI EVDEN HİÇBİR EŞYASINI ALAMADAN AYRILMIŞTIR.

c)BAYRAM ZİYARETİ :

KADIN, BAYRAM ZİYARETİ İÇİN BABA EVİNE GELMİŞ, BİR DAHA DÖNMEMİŞTİR.

d)BİR KİLO ALTIN :

“-...İSTİSNA : 1 KG. ALTININ DAVACI KADIN TARAFINDAN ÜZERİNDE TAŞINDIĞINI KABUL ETMEK HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRIDIR”. (2. HD. 16.11.2006 T., E:7791, K:15838).

 

SORU 8 :

EŞLER ARASINDAKİ ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA, “İSPAT ARAÇLARI” NELERDİR?

 

CEVAP 8 :

ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA, ÖNEMLİ İSPAT ARAÇLARI ŞUNLARDIR:

a)ÇEYİZ SENEDİ,

b)BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ :

VİDEO, VCD, FOTOĞRAF VE BİLGİSAYAR KAYITLARI YETERLİ DEĞİLDİR. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI ZORUNLUDUR.  

c)TANIK ANLATIMI :

ÇEYİZ SENEDİNDE, KOCANIN İMZASI BULUNMASA BİLE, DAVACI KADIN, LİSTEDE YAZILI EŞYALARIN, BABA EVİNDEN, KOCA EVİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ, “TANIKLA” İSPATLAYABİLİR.

HUMK. M. 293/1’E GÖRE, KARI KOCA ARASINDAKİ İŞLEMLER, ŞAHİTLE İSPAT EDİLEBİLİR.

“-...GÖRGÜYE DAYANMAYAN TANIK ANLATIMLARI, BAŞKA BİR DELİL YOKSA HÜKME ESAS ALINMAMALIDIR”. (2. HD. 12.02.2007 T., E:1603, K:1662).

d)VİDEO, VCD, DVD, FOTOĞRAF VE

e)BİLGİSAYAR KAYITLARI...

 

SORU 9 :

DAVACI KOCA, DAVALI EŞİNE, BAĞIŞLAMIŞ OLDUĞU ZİYNET EŞYALARINI, HANGİ ŞARTLARDA BAĞIŞTAN RÜCU EDEBİLİR?

 

CEVAP 9 :

a)FİZİKSEL ŞİDDET :

FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRAMAK VEYA DÖVÜLMEK, HİBEDEN RÜCUYA ÖRNEKTİR.

b)SADAKATSİZLİK :

“-...DAVACI KADININ, BAŞKA BİRİ İLE GÜVEN SARSICI İLİŞKİYE GİRMESİNİN TANIK SÖZLERİ İLE DOĞRULANMASI, DAVALI KOCAYA, “KARŞI DAVA” İLE BAĞIŞTAN DÖNME HAKKINI DOĞURUR”. (2. HD. 11.05.2001 T., E:5858 , K. 7407)

c)DAVACI KOCADA, DAVALI EŞİNE, BAĞIŞLAMIŞ OLDUĞU ZİYNET EŞYALARINI, KOŞULLARI VARSA, “BAĞIŞTAN RÜCU” (BK. m. 244) DAVASI AÇABİLİR.

d)“-...BAĞIŞTAN RÜCU DAVASI, BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, BK M. 246/1’E GÖRE, 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE AÇILMALIDIR”. (BK. M. 245, 246, HGK. 22.11.1989 T., E:2-448, K: 603)

e)AYNEN DEĞİL TAZMİNAT :

DAVALI KOCA, BAĞIŞLAMADAN RÜCU DAVASINDA, ZİYNETİ “AYNEN” DEĞİL, “TAZMİNAT” İSTEMELİDİR. ZİRA, BAĞIŞLAMADAN RÜCUDA, BAĞIŞLANAN ELİNDE NE KALMIŞ İSE ONU İADE ETMEKTEDİR.

 

SORU 10 :

ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA, HANGİ TARİHTEN İTİBAREN, NASIL BİR FAİZ TALEP EDİLEBİLİR?

 

CEVAP 10 :

ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA, HAKİM, “DAVA TARİHİNDEN” İTİBAREN, TALEP VAR İSE, YASAL FAİZE KARAR VERİR. (2 HD. 04.10.2006 T., E:6408, K:13145)

 

SORU 11 :

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVALARINDA, VEKALET ÜCRETİ NASILDIR?

 

CEVAP 11 :

a)NİSPİ VEKALET ÜCRETİ :

KARAR TARİHİNDEKİ AVUKATLIK ASGARİ TARİFESİ GEREĞİNCE, KABUL VEYA RET EDİLEN KISIMLAR ÜZERİNDEN, “NİSPİ” VEKALET ÜCRETİ VERİLİR.

b)KISMİ RED :

KISMİ REDDE, DAVALI YARARINA, NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKÜM OLUNUR.

c)AÇILMAMIŞ SAYILMA :

ZİYNET ALACAĞI DAVASININ, AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLİR İSE, DAVALI VEKİLİ YARARINA, VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNUR.

d)ATİYE BIRAKMA :

ATİYE BIRAKMA, YETKİSİZLİK, GÖREVSİZLİK HALİNDE AÜT M. 6, 7’YE GÖRE VEKALET ÜCRETİ VERİLİR.

 

SORU 12 :

ZİYNET EŞYASI DAVASI, “NASIL” BİR HAKKA DAYANIR?

ZAMANAŞIMINA UĞRAR MI?

 

CEVAP 12 :

a)AYNİ HAK :

ZİYNET DAVASI, “AYNİ BİR HAKKA” DAYANDIĞI İÇİN, ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ.

b)EVLİLİK DEVAM EDERKEN :

EVLİLİK DEVAM EDERKEN VEYA BOŞANDIKTAN 15 SENE SONRA BİLE, ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇABİLİRSİNİZ.

 

SORU 13 :

EŞLAR ARASINDAKİ ZİYNET ALACAĞI DAVALARINDA, SON MESAJLARINIZ NELERDİR?

 

CEVAP 13 :

a)ÇEYİZ SENEDİ :

ÇEYİZ SENEDİ HAZIRLAYALIM,

b)FOTOĞRAF VE VİDEO :

NİŞAN VE DÜĞÜNÜN FOTOĞRAF VE VİDEOSUNU ÇEKTİRELİM,

c)EVLİLİK DEVAM EDERKEN, ZİYNET ALACAĞI DAVASI AÇABİLİRİZ,

d)HİBEDEN RÜCU :

DAVALI KOCA, DAVACI KADININ HİBEDEN RÜCU KOŞULLARINI İLERİ SÜREREK, BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN, 1 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE, HİBEDEN RÜCU DAVASI AÇARAK, KENDİSİNİN VE AKRABALARININ KADINA TAKTIĞI TÜM ALTINLARI GERİ İSTEYEBİLİR.

e)BANKADAKİ KASA :

KADIN, ZİYNET EŞYALARI FAZLA İSE, BANKADAKİ BİR KASADA SAKLAYABİLİR.