NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

Hangi durumlarda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılır?
Herhangi bir sebeple nüfusta bulunması gereken kayıtlardan herhangi birinin yanlış ya da eksik yazılması halinde kayıt düzeltme davası açılmalıdır.
Bunun en tipik örneği olarak karşımıza çocuğun nesebinin belirlenmesi hususu çıksa da uyguluma da bir takım başka sebepler de görülmektedir.
Özellikle nüfus müdürlüğünde kaydın yapıldığı sırada görevli kimseler tarafından yapılan bir takım maddi hatalar ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir.
Bunun yanında yurt dışından göç edip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış kişilerin kayıtlarında da ciddi yanlışlıklara rastlanmaktadır.
Nüfus kayıtlarında yapılan her türlü yanlış kayıt ile daha sonradan ortaya çıkan bir takım maddi gerçeklerin bu kaydın değiştirilmesi hususunda bir zaruriyet teşkil etmesi halinde bu dava açılır.

Bu davayı açmakta ki hukuki yarar nedir?
Bu gün birçok hak sahibi nüfus kaydının bir takım yanlışlıklar içermesi sebebiyle hak kaybına uğramaktadır. Örneğin miras bırakanın mirasçıları arasında nüfus kaydında yanlışlık olan bir kimse bu yanlış kaydı sicile doğru kaydettirmeği sürece mirastan mahrum kalacaktır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi de ancak dava ile olur.

Kimler bu davayı açabilir?
Nüfus kaydının yapısı ve önemi gereği nüfus müdürlükleri doğru sicil oluşturmak zorundadır. Bu zaruriyetten hareketle nufüs kaydında yanlışlık olduğunu iddia eden herkes bu davayı açabilir.

Bu dava kimlere karşı açılır?
Dava, aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ve ilgili Nüfus Müdürlüğüne yönelik olarak açılır.

Usul ve Yetkili Mahkeme
Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır.

Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.

Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir.

Dava her türlü belge ile birlikte tanıkla da ispatlanabilir. Dava sonucunda verilen kararın nüfusa işlenebilmesi için mahkeme kararına bir itiraz olmamalı, karar kesinleşmiş olmalıdır. Kararın kesinleşmesi ile mahkeme kendiliğinden ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazarak kaydı düzeltir.