Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi, mirasbırakan ile üçüncü kişi ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf şeklindeki sözleşmedir.

Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlemesi gerekir.

Miras sözleşmesini yapan taraflar, dileklerini resmi memur önünde belirtirler ve düzenlenen sözleşmeyi, resmi memur ve iki tanık önünde imzalarlar

 

Miras sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Miras sözleşmesi, iki tarafın yapacağı yazılı anlaşma ile her zaman ortadan kaldırılabilir

Miras sözleşmesi yolu ile mirasçı tayin edilen veya kendisine belirlenen bir mal bırakılan kişi , miras sözleşmesi yapıldıktan sonra , mirasbırakana karşı , mirasçılıktan çıkarılma nedeni oluşturan davranışta bulunursa ; mirasbırakan kişi miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir

Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır

Miras sözleşmesi şartlarına göre sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağ­lanmaması halinde Borçlar Hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir

Mirasçı olarak atanmış olan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar

Mirasbırakandan Önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulu­nandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tari­hindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler (TMK. m: 548/2),

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirasbırakan kişi mirasçılarından birisi ile karşılık olmaksızın veya bir karşılık sağlanmak suretiyle mirastan feragat sözleşmesi yapabilir

Mirastan feragat eden kişi , mirascılık sıfatını kaybeder

Bir karşılık sağlanması yoluyla mirastan feragat edilmesi halinde , sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça mirastan feragat feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer (TMK. m: 529/1).

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine ya­pılmış saydır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer (TMK. m: 529/2).

Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden Önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar (TMK. m: 530).

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, sözleşme yapab taraflardan birisinin, diğerine; ölünceye kadar bakma ve kendisini görüp-gözetme şartıyla, bir malvarlığını veya birtakım malların temliki (mülk olarak verilmesi) borcunu doğuran bir sözleşmedir. Borçlu, alacaklı tarafından mi­rasçı atanmışsa, bu sözleşme hakkında miras sözleşme­si hükümleri uygulanır

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılma şekli nedir

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Resmi vasiyet şeklinde düzenlenir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiaranan Şartlar Nelerdir?

Ölünceye kadar bakılacak olan kişinin gerçek kişi olması gerekir

Küçük veya kısıtlıların ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemesi ancak kanuni temsilcileri vasıtasıyla olur.

Ölünceye kadar bakılacak olan kişi , evli olabilir. Sözleşme evli iken yapılmışsa, bakılan kimse, bakan kimse ile birlikte ikamet edebilir. Ölünceye kadar bakacak olan kişi sözleşmeden sonra evlenmişse, bakılan taraf, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebilir.

Bakan kişi. Tüzelkişi de olabilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi :

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi başkasına devredilemez.

Sözleşmede bakılan kişinin, bakan kişinin ev topluluğuna gir­mesi gerekir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde aksine hüküm yoksa ve bakılan kişinin otura­cağı ev oturmaya elverişli ise; ayrı bir evde kendisine bakılmasını isteyemez.

Bakılan kişinin beslenmesi için bakan kişinin ailesi yemeğine katılması gerekir.

Bakan kişi; bakılan kişinin haline uygun cep harçlığını, geçimini, temizliğini, sağlığının korunmasını, ilaçlarını ve ölümü halinde de defin ve mezar masraflarım karşılamak zorundadır.

Ölüme Bağlı Tasarruflar Hangi Durumlarda Geçerli Değildir

Aşağıdaki hallerde, ölüme bağlı tasarruflar iptal olu­nabilir (TMK. m: 557):

1) Ölüme bağlı tasarrufun, tasarruf anında ehliyeti – haiz olmayan bir kimse tarafından yapılması. Bu durumda, adı geçen ölüme bağlı tasarruf, ilgilinin baş­vurması üzerine Mahkemece iptal olunur.

2) Ölüme bağlı tasarruf, yanılma, aldatma, korkut­ma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, ilgililerin baş­vurması üzerine temelden bozulur.

3)Gerek doğrudan doğruya, gerek ihtiva ettiği şartlar itibarıyla hukuka veya ahlaka aykırı ise, ilgilinin baş­vurusu üzerine temelden bozulabilir.

4) Şekle ilişkin sakatlığı bulunan tasarruflar, iptal olunur.

Miras Sözleşmeleri : Ölünceye Kadar Bakma, Mirastan Feragat

Miras sözleşmeleri; miras bırakan ile başka bir kişinin iki taraflı bir hukuki işlem şeklinde yap­tığı ölü­me bağlı bir tasarruftur. Tarafların yapmış olduğu miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras sözleşmesini yapan taraflar, sözleşmedeki taleplerini, resmi memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.


Miras Sözleşmesinden Nasıl Dönülür ?

Taraflar, yapmış oldukları miras sözleşmesinden, yazılı anlaşma yoluyla her zaman dönebilirler.
Miras sözleşmesi neticesinde, miras bırakan tarafından mirasçı olarak atanan veya bu sözleşme ile kendisine belirli bir mal bırakılan kişinin, miras bırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkar­ma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkar­sa; miras bırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.
Miras sözleşmesinin tek taraflı olarak ortadan kaldırılması , vasiyetnameler için ka­nunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır.
Miras sözleşmesi neticesinde, sağlar arası taahhüt edilen edimleri isteme hakkı bulunan taraf, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağ­lanmaması halinde Borçlar Hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.
Miras sözleşmesi ile mirasçı olarak atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi miras bırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.
Miras bırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulu­nandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tari­hindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras bırakan, mirasçılarından birisi veya birkaçı ile, karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Mirastan Feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirastan feragat eden mirasçı, bu işlemi bir karşılık almak suretiyle yapmış ise, (aksine bir hüküm öngörülmedikçe) mirastan feragat edenin altsoyu da mirastan feragat hükümlerine tabi olacaktır. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine ya­pılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer. Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zen­ginleşmeleri tutarında sorumludurlar.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde, sözleşme yapan taraflardan birisi diğerine ölünceye kadar bakma sözü vermekte, bunun karşılığında diğer taraf da bakan kişiye bir malvarlığını veya birtakım mallarını verme taahhüdü altına girmektedir. Borçlu, alacaklı tarafından mi­rasçı atanmışsa, bu sözleşme hakkında miras sözleşme­si hükümleri uygulanır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır Şartları Nelerdir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Resmi vasiyet şeklinde düzenlenir.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakılan kimsenin gerçek kişi olması şarttır.
Küçük veya kısıtlıların ölünceye kadar bakma sözleşmesi kanuni temsilcilerinin yardımıyla düzenlenir.
Bakılan kimse, evli olabilir. Evli iken sözleşme yapılmışsa, bakılan kimse, ona göre bir arada veya ayrı oturabilir.
Eğer bakan kişi, sözleşme yapıldıktan sonra evlenmiş ise; bakılan taraf, bir taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir.
Bakan kişi, Tüzelkişi de olabilir.
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Özellikleri?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi başkasına devredilemez. Sözleşme şartları gereğince bakımı üstlenilen kişinin, kendisine bakan ve onu gözetenin bakan kişinin ev topluluğuna gir­mesi gerekir. Yapılmış olan sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ve bakılan kişinin otura­cağı ev oturmaya elverişli ise; ayrı bir evde kendisine bakılmasını isteyemez. Bakılan kişinin beslenmesi için bakan kişinin ailesi yemeğine katılması gerekir.
Bakan kişi; bakılan kişinin haline uygun olarak;

cep harç­lığını,geçimini,temizliğini,sağlığının korunmasını,ilaç­larını,ölümü halinde de defin ve mezar masraflarını karşılamak zorundadır.