Borçlunun taahhüdü ihlal etmesi ve cezası

Taahhüdü ihlal suçunun bir cezası vardır ancak taahhüt hukuka uygun ise ceza verilebilmektedir.

Özellikle haciz esnasında alınan ve hukuka uygun olmayan taahhütlerden dolayı ceza verilememektedir

Madde 340.- 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez

İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüt hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüt geçersizdir. Asıl alacak, işlemiş faiz oran ve miktarı,icra masrafları, vekalet ücreti ve taahhüt alınan tarihten taahhüt edilen tarihe kadar işleyecek faiz oran ve miktarı ve sonuç olarak tüm bunların toplamı icra tutanağına ayrıntılı ve açıklayıcı bir şekilde tek tek yazılmalı ve borçluya tevhim edilmelidir.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 1999/8732

K. 1999/9090

T. 3.6.1999

TAAHHÜDÜ İHLAL ( Geçersiz Ödeme Taahhüdü Karşısında )

ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borçlu Alacaklı ve İcra Memurunun İmzasını Taşıması Gereği )

2004/m.8, tc2004.htm#340" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration: underline"> 340

ÖZET : Borçlu, alacaklı ve icra Memurunun imzasını taşımayan ödeme taahhüdü tutanağı geçersizdir.

DAVA: Taahhüdü ihlalden sanık İsmail'in yapılan yargılanması sonunda; İİK.nun 340. maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ( Ankara 14. İcra Ceza Mahkemesi )nden verilen 3.12.1998 gün ve 2136 esas, 2855 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 20.5.1999 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR: Hükme dayanak alınan 5.8.1998 günlü taahhüd tutanağının borçlu, alacaklı ve icra memurunun imzasını taşıması gerekirken, bunlardan kime ait olduğuda anlaşılamayan 2 imza içermesi nedeniyle yapılan ödeme taahhüdünün İİK.nun 8. maddesi hükmü karşısında geçersiz olduğu, böylece atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 3.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/862

K. 2004/4654

T. 23.3.2004

TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )

TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )

• İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA DÜZENLENMEYEN TAAHHÜT ( Hukuken Geçersiz Olması )

2004/m.340

ÖZET : İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir.

DAVA : Taahhüdü ihlal suçundan sanık Burhanettin 'in İİK.nun 340. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir. Bu nedenle atılı suçun oluşmayacağının gözetilmeksizin, sanığın beraati yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyete dair hüküm kurulması isabetsiz bulunduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün istem gibi BOZULMASINA, 23.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/2326

K. 2004/5625

T. 8.4.2004

TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakta Borç Faiz ve Masrafları İle Birlikte Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemesi - Hukuken Geçerli Olmadığı/Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )

BORCUN TAAHHÜT TUTANAĞINDA FAİZ VE MASRAFLARI İLE RAKAMSAL OLARAK AÇIKCA GÖSTERİLMEMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı - Hukuken Geçerli Olmadığı )

2004/m. 340

ÖZET : Borçlu sanığın taahhüdünün alındığı tutanakta borç, faiz ve masrafları ile birlikte rakamsal olarak açıkça gösterilmemiştir. Bu durumda ödeme taahhüdünün hukuken geçerli olduğu kabul edilemez. Taahhüdü ihlal suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taahhüdü ihlal suçundan sanık I.D.'nin İİK.'nun 340. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığı'nın onama istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak gereği görüşüldü:

KARAR : Borçlu sanığın taahhüdünü içeren 21.2.2003 tarihli tutanakta borcun, faiz ve masrafları ile birlikte rakamsal olarak miktarının açıkça belirtilmediğinden taahhüdün hukuken geçerli olmadığı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.2.2001 gün ve 2001/192001/26 ve 2.10.2001 gün 2001/205-2001/180 sayılı kararlarının da aynı doğrultuda olduğu anlaşıldığından, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 8.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.